Granty

Granty

Projekty v řešení a v udržitelnosti

GAČR

Název projektu: Degradace maternálních proteinů a její vliv na kvalitu vývoje preimplantačního embrya savců

Anotace: : Časný embryonální vývoj je řízen maternálními mRNA a proteiny syntetizovanými v průběhu oogeneze. Tyto rezervy jsou využívány až do aktivace embryonálního genomu (EGA). Maternální mRNA jsou z embrya postupně odstraněny, degradace maternálních proteinů však není zatím příliš objasněna. Abychom našli proteiny, jejichž degradace je během časné embryogeneze nezbytná, bude provedena proteomická analýza oocytů a embryí skotu. Nalezené proteiny budou v časných embryích overexprimovány a vývoj embryí bude podrobně analyzován. Expresní profily nalezených proteinů budou stanoveny i u dalších savčích druhů (myš, prase). Zároveň u kravských embryí stanovíme expresní profily proteinů vybraných na základě poznatků převzatých od nižších živočichů a myši. Cílem tohoto projektu je tudíž najít proteiny, jejichž degradace je nezbytná pro správný průběh EGA u savců a stanovit, zda je nebo není tato degradace druhově specifická.

Registrační číslo: 23-05108S

Doba řešení: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Řešitel: Mgr. Tereza Toralová Ph.D.   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

 

MZE

Název projektu: Optimalizace řı́zenı́ individuálnı́ reprodukčnı́ výkonnosti dojeného skotu

Anotace: Cı́lem projektu je optimalizovat řı́zenı́ reprodukce dojeného skotu jako problematické oblasti chovu s ohledem na změny klimatu vyvolávajı́cı́ intenzivnějšı́ tepelný, oxidativnı́ a metabolický stres při současné potřebě snižovánı́ frekvence hormonálnı́ho ošetřenı́ zvı́řat deklarované strategiı́ EU. K naplněnı́ cı́le budou využity tři dı́lčı́ vzájemně propojené tématické bloky zahrnujı́cı́: hodnocenı́ čerstvého ejakulátu v návaznosti na oxidativnı́ stres býků a možnosti cı́leného zvýšenı́ kvality inseminačnı́ch dávek (ubiquitinace, sexace); optimalizace individuálnı́ho časovánı́ inseminace krav podle metabolického a oxidativnı́ho stresu při sonograϐické kontrole průběhu vlastnı́ řı́je; vyhodnocenı́ biologické efektivity OPU a IVF jako šlechtitelského nástroje v závislosti na uvedených typech stresu u dojnic.

Registrační číslo: QK22010270

Doba řešení: 1.1. 2022 – 31.12.2025

Řešitel: doc. Ing. Luděk Stádník Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluřešitel: Ing. Radek Holásek TAURA ET s.r.o.

Spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Bezdíček Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Spoluřešitel: MVDr. Radek Procházka CSc. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

 

MŠMT

Název projektu: EXCELENCE molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců

Anotace: Projekt je na zaměřen zvýšení úrovně výzkumu Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR v.v.i. To bude realizováno v letech 2016 -2022 posílením výzkumného týmu žadatele v oblasti výzkumu "Molekulární aspekty časného vývoje u obratlovců". Zvýšení kvality výzkumu na evropskou úroveň bude zajištěno nově vzniklým progresivním týmem kolem uznávaného zahraničního experta a rozvojem spolupráce se 3 strategickými zahraničními partnery.

Je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000460

Doba řešení: 1. 10. 2016 – 31. 10. 2022, prodlouženo do 30. 6. 2023

Řešitel: Ing. Michal Kubelka, CSc.    Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Laboratoř vývojové biologie