Výzkum

Výzkum

Vedoucí oddělení:

Mrázek Jakub, Ing., Ph.D.

E-mail: mrazek@iapg.cas.cz
Pevná linka: +420 267 090 506
Oddělení: Laboratoř anaerobní mikrobiologie
Budova: Praha-Krč/

Videospot laboratoře

Odkaz pro stažení videa a titulků.

Výzkum

Naše laboratoř se již více než čtyřicet let zabývá anaerobní mikrobiologií se zaměřením na trávicí trakt (TT) zvířat a lidí.

Mikrobiota trávicího traktu živočichů má nezastupitelnou úlohu – účastní se rozkladu živin a produkce metabolitů prospěšných pro hostitele, stimuluje jeho imunitní systém a brání kontaminaci škodlivými mikroorganizmy. V současné době je považovaný za samostatný tělní orgán s individuálním i evolučním vývojem. Svou úlohu také hraje v celé řadě nejen civilizačních chorob (obezita, cukrovka, ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc, nádory TT,...), ale také u nemocí zdánlivě s TT nesouvisejícími (autismus, Alzheimerova nemoc). Při studiu mikrobioty TT lze použít dva přístupy: mikrobiologický, kdy izolujeme a popisujeme nové mikroorganizmy, a molekulárně genetický, kdy mikrobiom analyzujeme jako celek, bez nutnosti kultivací. Oba tyto způsoby jsou na našem pracovišti zastoupené.

 

Charakterizace mikroorganizmů

Metodickým základem našeho výzkumu je izolace a kultivace nových taxonů bakterií a hub a jejich popis z hlediska morfologie, metabolizmu a jejich úlohy v hostitelském ekosystému. V současnosti se také intenzivně zabýváme fylogenetikou (biologický obor zaměřený na klasifikaci a zhodnocení evolučních vztahů mezi organizmy na základě molekulárních markerů) bakteriální čeledi Bifidobacteriaceae, řádu Lactobacillales a rodu Propionibacterium. Zaměřujeme se na prospěšné baktérie TT (bifidobakterie, laktobacily) a také na potenciálně technologicky významné baktérie s vysokými enzymatickými aktivitami na rozklad celulózy a xylanu (anaerobní houby, G+ butyrát produkující bakterie a bakterie mléčného kvašení). V rámci těchto studií bylo na našem pracovišti popsáno několik nových mikrobiálních druhů (Tabulka 1.).

Tabulka 1: Nové mikrobiální druhy popsané LAM.

Druh

Řád

Hostitel

Autor

Publikováno

Butyrivibrio hungatei

Clostridiales

ovce

Kopečný J.

2003

Pseudobutyrivibrio ruminis

Clostridiales

skot

Kopečný J.

2003

Butyrivibrio proteoclasticus

Clostridiales

skot

Kopečný J.

2008

Bifidobacterium bombi

Bifidobacteriales

čmelák

Killer J.

2009

Bombiscardovia coagulans

Bifidobacteriales

čmelák

Killer J.

2010

Bifidobacterium actinocoloniiforme

Bifidobacteriales

čmelák

Killer J.

2011

Bifidobacterium bohemicum

Bifidobacteriales

čmelák

Killer J.

2011

Pseudoscardovia suis

Bifidobacteriales

divoké prase

Killer J.

2013

Alloscardovia macacae

Bifidobacteriales

makak

Killer J.

2013

Lactobacillus rodentium

Lactobacillales

Myš domácí

Killer J.

2014

Lactobacillus bombi

Lactobacillales

čmelák

Killer J.

2014

Pseudoscardovia radai

Bifidobacteriales

Prase divoké

Killer J.

2014

Lactobacillus apis

Lactobacillales

včela

Killer J.

2014

Vagococcus entomophilus

Lactobacillales

Vosa obecná

Killer J.

2014

Agathobacter ruminis

Clostridiales

skot

Kopečný J.

2015

Piromyces irregularis

Neocallimastigales

ovce

Fliegerová K.

2015

Alloscardovia venturai

Bifidobacteriales

morče

Killer J.

2017

Bifidobacterium apri

Bifidobacteriales

Prase divoké

Killer J.

2017

Galliscardovia ingluviei

Bifidobacteriales

nosnice

Killer J.

2017

Lactobacillus caviae

Lactobacillales

morče

Killer J.

2017

Obrázek 1: Mikroskopický preparát zástupců Bifidobacteriales a Neocallimastigales.

anaerobni-mikrobiologie-1

 

Analýzy mikrobiálních diverzit

Druhým metodickým přístupem, který kultivace mikroorganizmů nevyžaduje, je využití molekulárně genetických metod: „klasických“, založených převážně na specifických PCR, restrikční analýze, elektroforetické separaci a Sangerově sekvenování, a „moderních“ metod, využívajících technik sekvenování nové generace (NGS). Všechny tyto přístupy jsou na našem pracovišti zavedené a jsou používané jak pro popis jednotlivých izolátů (např. metodou celogenomového sekvenování), tak i komplexních mikrobiálních ekosystémů metodami PCR-DGGE, real-time PCR a NGS.

Řešená témata zahrnují analýzy mikrobioty pacientů se střevními zánětlivými nemocemi a stanovení vlivu léčby (biologická léčba anti-TNFalfa, prebiotika, transplantace mikrobiomu), studium metabolického syndromu u pacientů se schizofrenií a úlohu mikrobioty v ose „mozek-střevo“ (autismus, alzheimerova nemoc). Kromě těchto humánně zaměřených studií se naše laboratoř také zabývá popisem a změnou mikrobiálních populací při zpracování bioodpadu s cílem zvyšování produkce bioplynu, nebo naopak úlohou bachorových mikroorganizmů při snižování produkce metanu hospodářskými zvířaty.

Obrázek 2: Mikrobita TT koz na různé dietě (Grilli a kol., 2016).

Obrázek 3: Mikrobiom habituovaných (H) a nehabituovaných (U) goril (Gomez a kol., 2015).

 

Spolupráce

Řada našich studií je realizovaná formou spolupráce s

  • tuzemskými lékařskými pracovišti (IKEM, 2. lékařská fakulta, ISCARE)
  • univerzitami (Zemědělská univerzita v Praze, VŠCHT, Masarykova univerzita v Brně)
  • soukromými výzkumnými institucemi (Zemědělský výzkum, s. r. o., Výzkumný ústav včelařský, s. r. o.)
  • pracovišti dalších ústavů AV ČR (MBÚ, FGÚ, ÚMG, ÚBO)

Kromě těchto aktivit udržuje naše laboratoř také úzké spolupráce s řadou zahraničních pracovišť:

  • Rowettův ústav (Velká Británie)
  • AG Research (Nový Zéland)
  • Univerzita Ljubljana (Slovinsko)
  • Univerzita Mendoza (Argentina)
  • Univerzita Innsbruck (Rakousko)
  • a další...
Laboratoř anaerobní mikrobiologie