Aktuální grantové projekty:

Aktuální grantové projekty:

Projekty v řešení a v udržitelnosti

GA ČR

Název projektu: Fyziologická dynamika odontogeneze v kontextu okolních struktur

Anotace: Dolní čelist je mobilní, zuby nesoucí struktura, která je nezbytná pro mastikaci. Pro plnění jejich funkce je nezbytné správné ukotvení zubů v čelisti. Procesy související s vytvářením dentice tak musí být synchronizovány s dalšími, které probíhají u okolních struktur. Tento projekt navrhuje inovativní výzkum založený na solidních preliminárních datech pro zodpovězení důležitých otázek, které se týkají interakcí buněk a tkání při tvorbě funkčního mandibulárního komplexu. Zaměřuje se na fyziologické interakce mezi A) zubem a kostí a B) zubem a chrupavkou, a to s využitím myších modelů. Projekt přinese originální data k mechanismům, které formují a udržují měkkou tkáň rozhraní zubu a kosti, k dynamickému vztahu alveolární/mandibulární kosti a zubů, jejich vaskularizaci a inervaci a k osudu dosud enigmatické Meckelovy chrupavky. Tyto oblasti pokrývají řadu horkých témat z fyziologie zubů, kostí a chrupavek na buněčné a molekulární úrovni.

Registrační číslo: 23-06660S

Doba řešení: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Řešitel: Dr. Hervé Lesot Ph.D.   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: Mgr. Abigail Trucker Ph.D.  Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

VÍCE +

Název projektu: Fyziologické vlastnosti a funkce kmenových buněk vztahujících se k dentici se zaměřením na kontext in vivo

Anotace: Zdravá dentice je u savců důležitá primárně pro mastikaci a tak pro vlastní přežití. Důležité jsou ale také další faktory z oblasti „well-being“, s čímž souvisejí možnosti reparace/regenerace. Kmenové buňky jsou lákavým prostředkem k dosažení terapeutických cílů, ovšem jejich charakterizace ve vztahu k dentici byla dosud prováděna zejména in vitro. In vivo kontext, nezbytný pro medicínské aplikace, dosud chybí. Zvířecí modely jsou vhodným zdrojem pro takové poznatky využitelné ve vědě i medicíně. Projekt se zaměřuje na dva typy kmenových buněk, a to buňky zubní pulpy a buňky periodontálních ligament. Cílem projektu je prozkoumat jejich přirozené tkáňové prostředí a vlastnosti in vivo za podmínek zdraví/nemoc, a to směrem k možným terapiím založeným na mobilizaci kmenových buněk (či jejich derivátů) souvisejících s konkrétním orgánem. Projektový design navrhuje využití řady moderních technik, jako jsou transkriptomika na úrovni jednotlivých buněk, proteomika, časoprostorové analýzy s vysokým stupněm rozlišení a specifické mapování buněk a jejich populací u myších modelů.

Registrační číslo: 21-21409S

Doba řešení: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

Řešitel: Prof. Paul Sharpe Ph.D. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: Prof. RNDr. Eva Matalová Ph.D.  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství

Spoluřešitel: Mgr. Eva Švandová Ph.D.  Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

VÍCE +


MŠMT

Název projektu: TGFβ a FasL v kraniofaciální osteogenezi – integrace výzkumu

Anotace: Výzkum vzniku a vývoje kostí (osteogeneze) a jejich údržby (homeostáze) je atraktivním tématem pro základní i aplikovaný výzkum. Reparace kostí čelistí a nosu patří mezi nejčastější, co se týče hlavové části těla. Výzkum přirozeného vývoje a obnovy kostí na buněčné a molekulární úrovni poskytuje údaje, ze kterých často vycházejí reparační strategie a možnosti de novo tvorby orgánů a tkání. Mezi testované molekuly pro regenerativní medicínu patří také členové super rodiny TGFβ (kam spadají i kostní morfogenetické proteiny) a jedná se o signály nezbytné k zahájení osteogeneze. O TGFβ indukovaných drahách je hodně známo, aktuálně se však objevují nové komponenty molekulárních drah ovlivňovaných TGFβ, které mohou způsobovat odlišné cílové efekty. Prof. Yang Chai a jeho US tým poukázali na skutečnost, že v kraniofaciální morfogenezi mají TGFβ přímý vliv na FasL signalizaci, mimo jiné další dráhu uvažovanou pro terapie osteoporózy. Fas ligand a jeho receptor jsou tradičně spojovány s programovanou buněčnou smrtí, mechanismus jejich osteogenního efektu však znám není. ČR tým prof. Evy Matalové získal aktuální výsledky, které mimo jiné ukazují modulační účinek komponent signální dráhy FasL-Fas-kaspázy na osteokalcin, hlavní marker osteoblastů a sklerostin, hlavní marker osteocytů, tedy dvou typů buněk klíčových pro tvorbu kosti. Aktuální výsledky obou skupin mají výrazně synergický trend, což iniciovalo předložení projektu mezinárodní spolupráce. Cílem předkládaného projektu je integrace výzkumu na pracovišti v ČR a USA za účelem objasnění mechanismu nových funkcí komponent TGFβ-FasL zprostředkovaných drah v kraniofaciální osteogenezi. Integrace je plánována na úrovni sdílení nejaktuálnějších výsledků, koncipování strategického designu dalšího výzkumu, provádění následných metodických kroků a experimentů, sdílení materiálu, technologií a postupů za účelem získání originálních dat pro zveřejnění v kvalitních vědeckých časopisech s IF.

Registrační číslo: LTAUSA19033

Doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022, prodlouženo do 31. 12. 2023

Řešitel: prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.    Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Laboratoř odontogeneze a osteogeneze