Aktuální grantové projekty:

Aktuální grantové projekty:

Projekty v řešení a v udržitelnosti

GA ČR

Název projektu: Fyziologické vlastnosti a funkce kmenových buněk vztahujících se k dentici se zaměřením na kontext in vivo

Anotace: Zdravá dentice je u savců důležitá primárně pro mastikaci a tak pro vlastní přežití. Důležité jsou ale také další faktory z oblasti „well-being“, s čímž souvisejí možnosti reparace/regenerace. Kmenové buňky jsou lákavým prostředkem k dosažení terapeutických cílů, ovšem jejich charakterizace ve vztahu k dentici byla dosud prováděna zejména in vitro. In vivo kontext, nezbytný pro medicínské aplikace, dosud chybí. Zvířecí modely jsou vhodným zdrojem pro takové poznatky využitelné ve vědě i medicíně. Projekt se zaměřuje na dva typy kmenových buněk, a to buňky zubní pulpy a buňky periodontálních ligament. Cílem projektu je prozkoumat jejich přirozené tkáňové prostředí a vlastnosti in vivo za podmínek zdraví/nemoc, a to směrem k možným terapiím založeným na mobilizaci kmenových buněk (či jejich derivátů) souvisejících s konkrétním orgánem. Projektový design navrhuje využití řady moderních technik, jako jsou transkriptomika na úrovni jednotlivých buněk, proteomika, časoprostorové analýzy s vysokým stupněm rozlišení a specifické mapování buněk a jejich populací u myších modelů.

Registrační číslo: 21-21409S

Doba řešení: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

Řešitel: Prof. Paul Sharpe Ph.D. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: Prof. RNDr. Eva Matalová Ph.D.  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství

Spoluřešitel: Mgr. Eva Švandová Ph.D.  Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

VÍCE +

Název projektu: FasL v osteogenezi, zdraví a nemoci parodontu

Anotace: FasL/Fas systém je znám z apoptotické eliminace buněk, v poslední době se však objevuje evidence o jeho nových funkcích mimo apoptózu. Aktuálně byla nalezena snížená exprese sklerostinu (Sost) u FasL deficientních myší (tým z ČR), která poukazuje do novou neapoptotickou funkci FasL. Současně byl popsán fenotyp zubů/parodontu u Sost deficientních myší (tým z Rakouska). Základní cíle navrhovaného společného projektu proto zahrnují: (i) experimentální potvrzení modulace exprese Sost vlivem FasL, (ii) výzkum potenciálních recipročních interakcí týkajících se FasL a Sost, (iii) objasnění molekulárního/ch mechanismu/ů ve vztahu k FasL a Sost, (iv) charakterizaci dentálního a parodontálního fenotypu FasL deficientních myší, (v) výzkum procesu hojení po extrakci zubu u FasL deficientních myší, (vi) investigace role FasL v regulaci LPS indukované parodontitidy u myší. Hlavní zájem vychází z oblasti základního výzkumu, který má další potenciál pro regenerativní a klinické aplikace.

Registrační číslo: 19-29667L

Doba řešení: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Řešitel: Prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Název projektu: Nové fyziologické funkce pro-apoptotických cysteinových proteáz v endochondrální osifikaci

Anotace: Dlouhé kosti savců vznikají endochondrální osifikací, která zahrnuje chrupavčité stádium a vytvoření růstové ploténky umožňující elongaci kosti. Jako nové faktory chondrogeneze související s vývojem dlouhých kostí se objevují cysteinové proteázy, a to zejména ty tradičně spojované s apoptózou. Nejnovější poznatky ukázaly jejich přítomnost v růstové ploténce, přičemž jejich aktivační rozložení se neshodovalo s lokalizací apoptotických buněk. Dále bylo prokázáno, že obecná inhibice těchto molekul v mikromasových kulturách končetinového původu výrazně ovlivnila expresi řady ostegenních markerů. Hlavním cílem projektu je rozšíření aktuálních poznatků týkajících se nových ne-apoptotických funkcí cysteinových proteáz při formování dlouhých kostí. Data k jejich aktivaci v časoprostorovém kontextu in vivo budou doplněna o výsledky získané cílenou modulací v systémech ex vivo (kultury dlouhých kostí) a in vitro (mikromasové kultury). Výstupem projektu bude přehled nových interakcí a osteogenního účinku pro-apoptotických cysteinových proteáz při endochondrální osifikaci.

Registrační číslo: 19-12023S

Doba řešení: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Řešitel: Prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.  Veterinární univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství

Spoluřešitel: Hervé Lesot  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Název projektu: Specifikace osteogenního potenciálu kaspáz v kontextu kraniofaciálního vývoje

Anotace: Kraniofaciální vývoj zahrnuje intramembranózní osteogenezi, kdy osteoblasty diferencují přímo z mezenchymových prekurzorů. Kaspázy jsou známé jako molekuly účastnící se zánětu a buněčné smrti, recentní studie však poukazují na mnohem širší spektrum jejich funkcí. Nejaktuálnější data indikují přítomnost aktivních kaspáz v neapoptotických buňkách kraniofaciálních kostí in vivo. Dále bylo ukázáno, že farmakologická inhibice kaspázové aktivity v osteoblastových liniích odvozených z intramembranózní kosti vede ke snížení exprese osteokalcinu, klíčového markeru diferenciace a funkce osteoblastů. Předkládaný projekt má za cíl objasnit tento nový osteogenní potenciál kaspáz se zaměřením na analýzu mechanismu osteogenního účinku kaspáz v kostních buňkách pomocí kombinace farmakologických/genetických přístupů a vysokokapactiních analýz proteomu a transkriptomu. Projekt patří do kategorie základního výzkumu s dalším potenciálem využití především v molekulárních strategiích reparace a regenerace kostí.

Registrační číslo: 19-14727S

Doba řešení: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Řešitel: doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.   Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitel: Prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Název projektu: Nové funkce c-Myb během formování intramembranózní kosti: analýza molekulárních interakcí v kraniofaciální morfogenezi

Anotace: Transkripční faktor c-Myb je spojen s udržováním nediferencovaného stavu hematopoetických buněk, řízením buněčného cyklu a apoptózou. Nedávné studie poukázaly na jeho důležitou roli při tvorbě kostí. Cílem navrhovaného projektu je odhalit mechanismus nově popsané role c-Myb v osteogenezi, zejména při intramembranózním typu osifikace. Molekulární modulace budou prováděny primárně v systémech in vitro. Buněčná linie osteoblastů bude využita k funkčním experimentům. Změna exprese osteogenních genů bude analyzována za pomocí PCR Array techniky. Druhá část projektu bude zaměřena na popis a lokalizaci exprese c-Myb proteinu in vivo. Obohacením studie bude výzkum exprese proteinu c-Myb v kontextu evoluce. Osteogenní potenciál c-Myb může být využit u moderních medicínských aplikací, např. při nedostatku kostní hmoty při fixaci zubních implantátů.

Registrační číslo: 19-15272Y

Doba řešení: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022

Řešitel: Mgr. Veronika Oralová, Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

 

MZ ČR

Název projektu: c-Myb a jeho transkripční program ve fyziologických a patologických osteogenních procesech

Anotace: Klíčové buněčné procesy včetně proliferace, diferenciace a přežívání jsou často regulovány stejnými molekulami během ontogeneze a tumorigeneze. Je známo, že protein c-Myb se spolupodílí na řízení uvedených procesů. Aberantní aktivace tohoto proteinu narušuje rovnováhu v jejich regulaci a podporuje zvýšenou proliferaci a přežívání buněk, čímž přispívá k maligní transformaci. Náš předchozí výzkum ukázal, že c-Myb se podílí také na regulaci fyziologického vývoje kostí. Nedávno publikované výsledky, podpořené našimi preliminárními daty, potvrdily, že protein c-Myb je exprimován v osteosarkomech, nádorech kostní tkáně, které se vyznačují věkově specifickou incidencí. Cílem tohoto projektu je objasnění funkce proteinu c-Myb v různých fázích fyziologického vývoje kostí a především jeho významu v regulaci progrese a chemorezistence osteosarkomů. s využitím buněčných linií, in vivo modelů a klinické studie. Klinická část bude dále rozšířena o širší spektrum osteogenních patologií s typickým výskytem v období dospívání, což přispěje ke zhodnocení významu proteinu c-Myb v homeostáze kostí.

Registrační číslo: NU18-07-00073

Doba řešení: 1.5. 2018 – 31.12. 2021

Řešitel: Doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.  Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitel: MUDr. Peter Múdry, Ph.D.  Fakultní nemocnice Brno

Spoluřešitel: MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.  Masarykův onkologický ústav

Spoluřešitel: prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.    Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

 

MŠMT

Název projektu: TGFβ a FasL v kraniofaciální osteogenezi – integrace výzkumu

Anotace: Výzkum vzniku a vývoje kostí (osteogeneze) a jejich údržby (homeostáze) je atraktivním tématem pro základní i aplikovaný výzkum. Reparace kostí čelistí a nosu patří mezi nejčastější, co se týče hlavové části těla. Výzkum přirozeného vývoje a obnovy kostí na buněčné a molekulární úrovni poskytuje údaje, ze kterých často vycházejí reparační strategie a možnosti de novo tvorby orgánů a tkání. Mezi testované molekuly pro regenerativní medicínu patří také členové super rodiny TGFβ (kam spadají i kostní morfogenetické proteiny) a jedná se o signály nezbytné k zahájení osteogeneze. O TGFβ indukovaných drahách je hodně známo, aktuálně se však objevují nové komponenty molekulárních drah ovlivňovaných TGFβ, které mohou způsobovat odlišné cílové efekty. Prof. Yang Chai a jeho US tým poukázali na skutečnost, že v kraniofaciální morfogenezi mají TGFβ přímý vliv na FasL signalizaci, mimo jiné další dráhu uvažovanou pro terapie osteoporózy. Fas ligand a jeho receptor jsou tradičně spojovány s programovanou buněčnou smrtí, mechanismus jejich osteogenního efektu však znám není. ČR tým prof. Evy Matalové získal aktuální výsledky, které mimo jiné ukazují modulační účinek komponent signální dráhy FasL-Fas-kaspázy na osteokalcin, hlavní marker osteoblastů a sklerostin, hlavní marker osteocytů, tedy dvou typů buněk klíčových pro tvorbu kosti. Aktuální výsledky obou skupin mají výrazně synergický trend, což iniciovalo předložení projektu mezinárodní spolupráce. Cílem předkládaného projektu je integrace výzkumu na pracovišti v ČR a USA za účelem objasnění mechanismu nových funkcí komponent TGFβ-FasL zprostředkovaných drah v kraniofaciální osteogenezi. Integrace je plánována na úrovni sdílení nejaktuálnějších výsledků, koncipování strategického designu dalšího výzkumu, provádění následných metodických kroků a experimentů, sdílení materiálu, technologií a postupů za účelem získání originálních dat pro zveřejnění v kvalitních vědeckých časopisech s IF.

Registrační číslo: LTAUSA19033

Doba řešení: 1.1. 2020 – 31.12. 2022

Řešitel: prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.    Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Název projektu: Novel aspects of signalling in bone related cells

Anotace: Despite relatively broad and still increasing knowledge in the cell signalling, new pathways or components are emerging and this applies to bone cells as well. With support of the running COST Action and international cooperation, the project aims to elucidate the molecular machinery and new functions involved in the signalling related to molecules such as CD95/CD178 and Myb. The project aims to integrate the most recent findings obtained in frame of research in the applicant´s lab with objectives of the running COST Action in order to expand the results using new approaches and to extend scientific outcomes. The contribution to the network will include new partners to accelerate and improve research with respect to explanation of new mechanisms of molecular signalling in bone-related cells.

Registrační číslo: LTC20048

Doba řešení: 1.10. 2020 – 31.1. 2023

Řešitel: Prof. RNDr. Eva Matalová, PhD.   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Laboratoř odontogeneze a osteogeneze