Recent grant projects

Recent grant projects

GA ČR

Název projektu: Úloha kinázy GRK2 ve vývoji a homeostáze kosti

Anotace: Grk2 (G protein-coupled receptor kinase 2) je hojně exprimovaná kináza, která reguluje signálování receptorů spřažených s G proteiny. Naše předběžná data naznačují, že Grk2 hraje významnou roli ve skeletogenezi a kostní homeostáze. Morfogenetické procesy a signální systémy, které Grk2 reguluje v buňkách kostry, však nejsou známy a jsou předmětem zájmu předkládaného projektu. K zodpovězení našich otázek využijeme celkem čtyř kondicionálních Grk2 knockout myších modelů, které jsme připravili pro potřeby tohoto projektu, a budeme je kombinovat s ex vivo analýzami a orgánovými kostními kulturami, které budeme ošetřovat farmaceutiky. Poznatky získané v rámci tohoto projektu nejen že rozšíří naše znalosti o mechanismech vývoje kostry, ale mohou být významné pro vývoj léčby kostních onemocnění jakými je osteoporóza anebo posttraumatická ztráta kosti.

Registrační číslo: 23-07631S

Doba řešení: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Řešitel: Mgr. Michaela Bosáková Ph.D.   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Název projektu: Propojení funkce Sprouty s FGF a primárními ciliemi ve vývoji

Anotace: Sprouty proteiny řídí kontrolní mechanizmy RTK signalizace včetně signální dráhy fibroblastového růstového faktoru (FGF). Mutace Sprouty genů způsobují celou škálu vývojových abnormalit u myší, jako jsou například ztráta sluchu, kraniofaciální defekty, poruchy růstu a ezofageální achalázie. U pacientů, Sprouty2 hraje úlohu u thanatoforické dysplázie, neuropatie a rakoviny. Překvapivě, syndromy s hyperaktivací FGF signalizace a syndromy s dysfunkcí primárních cilií vykazují podobné fenotypové projevy, jako jsou kraniofaciální vady a achondroplazie. Cílem tohoto projektu je charakterizovat úlohu Sprouty 2 a 4 s využitím myších modelů a determinovat roli Sprouty proteinů na tkáňové i buněčné úrovni. S ohledem na sdílený skeletální fenotyp bude projekt zaměřen rovněž na interakce Sprouty proteinů s FGF signalizací v průběhu skeletogeneze a jejich vlivu na primární cilie a s nimi spojenou Hh signalizaci. Celkově předložený projekt umožní komplexní pochopení funkce Sprouty signalizace a její zapojení do mechanizmů podílejících se na vzniku vývojových vad.

Registrační číslo: 21-04178S

Doba řešení: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

Řešitel: Abigail Tucker  Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

Spoluřešitel: doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.  Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitel: Mgr. Pavel Krejčí Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

 

MZ ČR

Název projektu: Aplikace retinálních buněk a organoidů ve funkční diagnostice a léčbě ztráty zraku u Bardet-Biedlova syndromu

Anotace: Dědičné retinální choroby jsou heterogenní skupinou vzácných genetických onemocnění oka, s progresivní manifestací způsobující ztrátu zraku, postihující přibližně jednoho ze dvou tisíc lidí. S retinální degenerací je spojována stále se rozšiřující skupina genů, avšak pochopení jejich úlohy v biologii retiny je velmi limitované. Bardet-Biedlův syndrom (BBS) je systémová, vzácná autosomálně recesivní ciliopatie s prevalencí v Severní Americe a Evropě přibližně 1:150 000. BBS je tedy nejběžnější neletální ciliopatií, zahrnující časný nástup poškození zraku. Veškeré snahy o léčbu dědičných chorob degenerace sítnice včetně BBS vedly prozatím jen k minimálním úspěchům. Hlavním cílem předkládaného projektu je charakterizace molekulární patogeneze retinální degenerace v BBS a navržení farmakologické modulace s cílem zamezit ztrátě zraku. Naší hypotézou je, že progresivní ztráta zraku v BBS je důsledkem dlouhodobého intenzivního ER stresu, a že identifikace signálních drah aktivovaných jako odpověď na tento stres a vedoucích k buněčné smrti a jejich farmakologická modulace může zabránit nástupu a progresi nemoci. Protože myší modely neodpovídají plně fenotypu lidského BBS onemocnění a to především z důvodů mezidruhové odlišnosti, vyvineme v rámci této studie vysokokapacitní systém zahrnující retinální organoidy a pigmentované retinální buňky, diferencované z lidských pluripotentních buněk odvozených z BBS pacientů. Tento nástroj následně využijeme k funkční diagnostice vybraných specifických mutací v BBS a ke screenu malých molekul s cílem zvrátit jejich patologický fenotyp.

Registrační číslo: NU22-07-00380

Doba řešení: 1.5. 2022 – 31.12. 2025

Řešitel: Mgr. Tomáš Bárta, Ph.D.  Masarykova univerzita

Spoluřešitel: Mgr. Michaela Bosáková, Ph.D. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

 

 

Laboratoř buněčné signalizace