Recent grant projects

Recent grant projects

GA ČR

Název projektu: Propojení funkce Sprouty s FGF a primárními ciliemi ve vývoji

Anotace: Sprouty proteiny řídí kontrolní mechanizmy RTK signalizace včetně signální dráhy fibroblastového růstového faktoru (FGF). Mutace Sprouty genů způsobují celou škálu vývojových abnormalit u myší, jako jsou například ztráta sluchu, kraniofaciální defekty, poruchy růstu a ezofageální achalázie. U pacientů, Sprouty2 hraje úlohu u thanatoforické dysplázie, neuropatie a rakoviny. Překvapivě, syndromy s hyperaktivací FGF signalizace a syndromy s dysfunkcí primárních cilií vykazují podobné fenotypové projevy, jako jsou kraniofaciální vady a achondroplazie. Cílem tohoto projektu je charakterizovat úlohu Sprouty 2 a 4 s využitím myších modelů a determinovat roli Sprouty proteinů na tkáňové i buněčné úrovni. S ohledem na sdílený skeletální fenotyp bude projekt zaměřen rovněž na interakce Sprouty proteinů s FGF signalizací v průběhu skeletogeneze a jejich vlivu na primární cilie a s nimi spojenou Hh signalizaci. Celkově předložený projekt umožní komplexní pochopení funkce Sprouty signalizace a její zapojení do mechanizmů podílejících se na vzniku vývojových vad.

Registrační číslo: 21-04178S

Doba řešení: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

Řešitel: Abigail Tucker  Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

Spoluřešitel: doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.  Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitel: Mgr. Pavel Krejčí Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

 

MŠMT

Název projektu: Regulace primárního cilia buněčnými kinázami

Anotace: Většina buněk obratlovců má na svém povrchu primární cilium, které je přísně kontrolovanou kompartmentalizací odděleno od zbytku buňky tak, aby mohlo vykonávat své specializované funkce. Mezi ně patří regulace několika důležitých systémů mezibuněčné komunikace či řada mechanosenzorických a chemosenzorických schopností, díky čemuž je správně fungující cilium nezbytné pro zdravý vývoj, život a stárnutí organismu. Patologie vznikající dysfunkčním ciliem jsou označovány jako ciliopatie, a k dnešnímu dni zahrnují nejméně 35 onemocnění, způsobných více než 240 kandidátními geny. Charakterizace funkce proteinů kódovaných těmito geny je zcela zásadní pro pochopení patogeneze ciliopatií a jejich možnou budoucí léčbu. Hlavním cílem předkládaného projektu je objasnění mechanismu interakce vybraných kináz s primárním ciliem, a úloha této interakce ve fyziologickém vývoji a vzniku ciliopatií. Navrhovaný projekt je pokračováním našeho několikaletého výzkumu mechanizmů lidských ciliopatií, v těsné spolupráci s americkým spoluřešitelem prof. Deborah Krakow z Kalifornské univerzity v Los Angeles. Cílem první etapy projektu je objasnění molekulárního mechanismu, kterým kináza ICK (intestinal cell kinase) reguluje cilium. ICK je důležitým regulátorem cilia; patologická ICK signalizace vede ke vzniku smrtelné kosterní ciliopatie, kterou jsme popsali v našem předchozím výzkumu. V navrhovaném projektu se zaměříme na in vitro analýzy vlivu fosforylace motorového proteinového komplexu kinesin-2, zprostředkované ICK. V druhé a třetí etapě projektu budeme studovat fyziologickou interakci receptorových tyrozin kináz s ciliem a dále mechanismus, kterým je tato interakce narušena při rozvoji ciliopatie. Publikované práce na toto téma téměř neexistují a to i přes nespornou úlohu receptorových tyrozin kináz ve funkci cilia a vzniku ciliopatií.

Registrační číslo: LTAUSA19030

Doba řešení: 1.1. 2020 – 31.12. 2022

Řešitel: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.    Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Laboratoř buněčné signalizace