Granty

Granty

Projekty v řešení a v udržitelnosti

GA ČR

Název projektu: Proteomická analýza extracelulárních váčků u Huntingtonovy nemoci

Anotace: Huntingtonova nemoc je neléčitelné dědičné neurodegenerativní onemocnění způsobené mutací v genu pro protein huntingtin. V současnosti probíhá vývoj nových terapií s cílem snížit tvorbu mutovaného huntingtinu a oddálit nástup nemoci. Vývoj těchto terapií je komplikován nedostatkem biomarkerů, které by umožnily sledovat účinnost léčby, zvláště v presymptomatickém stadiu. Extracelulární váčky (EV), zejména exosomy, jsou membránou obalené váčky uvolňované buňkami do tělních tekutin. Složení EV a přítomnost huntingtinu či jeho fragmentů mohou odrážet změny v jinak nedostupném centrálním nervovém systému. Cílem projektu je zmapovat proteinové složení EV v mozkomíšním moku a krevní plazmě prasečího modelu Huntingtonovy nemoci a porovnat hladiny vybraných proteinů s EV v krevní plazmě pacientů a zdravých kontrolních osob. Očekáváme, že periferní EV nám pomohou porozumět změnám v centrálním nervovém systému vyvolaným přítomností mutovaného huntingtinu a očekáváme nalezení kandidátních markerů Huntingtonovy nemoci.

Registrační číslo: 19-01747S

Doba řešení: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Řešitel: Mgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

 

MŠMT

Název projektu: Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru

Anotace: Zhoubné nádory představují složitý ekosystém tvořený kromě maligních buněk i buňkami podpůrnými, které významnou měrou ovlivňují růst většiny nádorů. V onkologii zatím dominují snahy zasahovat přímo nádorové buňky. Terapeutický zásah do podpůrné složky nádorového ekosystému ale také může mít velké dopady na maligní buňky. V navrženém projektu budeme designovat látky pro potřeby možné inovativní onkologické terapie. Řešitelský tým dosud získal přes 70 relevantních patentů včetně mezinárodních.

Je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785

Doba řešení: 1.9. 2018 – 30.6. 2023

Řešitel: prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.    Univerzita Karlova,  1. lékařská fakulta

Spoluřešitel: Mgr. Michal Kolář, PhD.  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

SpoluřešitelMgr. Helena Kupcová Skalníková, PhD.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Název projektu: Proteomická charakterizace povrchových membránových proteinů, sekretomu a exosomů lidského buněčného modelu Huntingtonovy choroby.

Anotace: Hlavním účelem projektu je objasnění změn ve složení povrchových a sekretovaných proteinů nervových kmenových buněk způsobených přítomností mHTT a dále změn v proteomu a miRNA obsahu exosomů těmito buňkami vylučovanými. To přinese nové poznatky o vývojových změnách způsobených přítomností mHTT a přispěje k objasnění příspěvku buněčně autonomních a mezibuněčných mechanismů k patogenezi HD. Specifický cíl 1: Charakterizace povrchových proteinů kontrolních a HD NSC pomocí cell surface capture technology a LC-MS analýzy. Specifický cíl 2: Analýza sekretovaných růstových faktorů, cytokinů a chemokinů v médiu kontrolních a HD NSC pomocí Luminex xMAP technologie. Specifický cíl 3: Analýza celkového proteomu exosomů uvolňovaných z kontrolních a HD NSC pomocí necílené (shotgun) LC-MS analýzy. Specifický cíl 4: Analýza miRNA přenášených exosomy uvolňovanými z kontrolních a HD NSC pomocí RNAseq analýzy.

Registrační číslo: LTC18079

Doba řešení: 20.5. 2018 – 15.9. 2021

Řešitel: Mgr. Petr Vodička, PhD   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Laboratoř aplikovaných proteomových analýz