Granty

Granty

Projekty v řešení a v udržitelnosti

GA ČR

Název projektu: Autofágie v patologii Huntingovy nemoci

Anotace: Huntingtonova nemoc (HN) je dědičné smrtelné neurodegenerativní onemocnění, způsobené expanzí CAG repetice v genu huntingtinu (HTT) na délku přes 36 opakování. Expandovaný řetězec glutaminů v N-koncové části HTT proteinu mění jeho biochemické vlastnosti a způsobuje agregaci a buněčnou toxicitu. Součástí patologie jsou poruchy buněčné homeostáze, zejména narušení redoxní rovnováhy a autofagie, dráhy důležité pro degradaci a recyklaci proteinů. V navrhovaném projektu budeme studovat roli receptorů selektivní autofágie, TFEB a KEAP1 /NRF2 signálních drah na patogenezi HN na myším knock-in modelu. Pomocí chemických inhibitorů a aktivátorů budeme manipulovat aktivitu autofagie a KEAP1/NRF2 dráhy v kontrolních a HN buňkách in vitro a s využitím proteomických metod (LC-MS) sledovat rozdíly v expresi proteinů, podílejících se na autofagii a reakci na oxidativní stres. Pomocí konfokální mikroskopie živých buněk a dalších biochemických a molekulárně biologických metod budeme studovat změny v metabolismu buňky způsobené přítomností mHTT.

Registrační číslo: 22-24983S

Doba řešení: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024

Řešitel: Mgr. Petr Vodička Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

 

MŠMT

Název projektu: Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru

Anotace: Zhoubné nádory představují složitý ekosystém tvořený kromě maligních buněk i buňkami podpůrnými, které významnou měrou ovlivňují růst většiny nádorů. V onkologii zatím dominují snahy zasahovat přímo nádorové buňky. Terapeutický zásah do podpůrné složky nádorového ekosystému ale také může mít velké dopady na maligní buňky. V navrženém projektu budeme designovat látky pro potřeby možné inovativní onkologické terapie. Řešitelský tým dosud získal přes 70 relevantních patentů včetně mezinárodních.

Je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785

Doba řešení: 1.9. 2018 – 30.6. 2023

Řešitel: prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.    Univerzita Karlova,  1. lékařská fakulta

Spoluřešitel: Mgr. Michal Kolář, PhD.  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

SpoluřešitelMgr. Helena Kupcová Skalníková, PhD.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

 

 

Laboratoř aplikovaných proteomových analýz