Granty

Granty

Projekty v řešení a v udržitelnosti

GA ČR

Název projektu: Regulace výstavby acentriolárního dělícího vřeténka a segregace chromozomů v meióze lidských a myších oocytů

Anotace: Poruchy v segregaci homologních chromozomů v prvním meiotickém dělení jsou jednou z hlavních molekulárních příčin aneuploidií, které jsou zodpovědné za neplodnost a závažné vrozené vady u lidí. Narušení výstavby dělícího vřeténka patří mezi časté příčiny segregačních chyb, které se týkají také mladých žen. Výstavba bipolárního dělícího vřeténka u savčích oocytů je synergisticky řízena chromozomy za účasti RAN.GTP signalizace, mnohočetnými mikrotubulorganizujícími centry, které funkčně nahrazují centrozom vyskytující se v somatických buňkách a také nově objevenými doménami kolem dělícího vřeténka, nazvané jako „liquid-like spindle domains“ (LISD). Významnou roli ve výstavbě dělícího vřeténka a segregaci chromozomů má rodina proteinkináz - Aurora kinázy. Pomocí pokročilých technik mikroskopie živých oocytů detailněji objasníme interakci Aurora kináz s RAN.GTP ve výstavbě dělícího vřeténka, roli Aurora kinázy C lokalizované do LISD domén u myších oocytů, a jak Aurora kináza A reguluje meiotickou maturaci u lidských oocytů.

Registrační číslo: 23-07532S

Doba řešení: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Řešitel: RNDr. Dávid Drutovič Ph.D.   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Laboratoř integrity DNA