HR AWARD

HR AWARD

Co je to HR Award?

HR Award je prestižní ocenění, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které se zaměřují na kvalitu řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Chceme provázat a implementovat pracovní podmínky a profesní rozvoj pracovníků s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování při výběru vědeckých pracovníků.

Co HR Award přinese ÚŽFG?

  • Zvýšení prestiže a atraktivity pro výzkumné pracovníky a pracovnice
  • Vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje
  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje
  • Vybrané příznivé podmínky pro sladění práce a soukromého života pracovníků a pracovnic
  • Transparentní nábor a výběr nových pracovníků a pracovnic
  • Mezinárodní prestiž a propojení pracoviště s celoevropskou sítí výzkumných organizací
  • Získání finančních prostředků na výzkum ze zahraničních a tuzemských programů na podporu výzkumu - zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších.

Více se o HR AWARD dočtete přímo na portálu, který zřizuje Evropská komise: HRS4R | EURAXESS (europa.eu)

Aktuálně: Dne 3. 5. 2021 bylo naší instituci uděleno ocenění HR Excelence in Research Award.

Hlavní výstupy projektu Datum Typ
Akční plán na roky 2023-2026 12. 05. 2023 (pdf)
Průběžné hodnocení HRS4R – duben 2023 12. 05. 2023 (pdf)
Plán rovných příležitostí ÚŽFG 28. 03. 2023 (pdf)
GAP Analýza 30. 11. 2021 (pdf)
Akční plán 30. 11. 2021 (pdf)

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014650
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkové zdroje: 38 960 003,60
Datum zahájení realizace: 1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023

Příprava na získání ocenění HR Excellence in Research Award je finančně podpořena Evropskou unií v rámci výzvy vyhlašované MŠMT, OP VVV „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II“. Projekt „Zkvalitnění strategického řízení na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. v oblasti lidských zdrojů ve vědě a výzkumu“ (reg. č.:CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014650).
cze_logo