HR AWARD

HR AWARD

Co je to HR Award?

HR Award je prestižní ocenění, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které se zaměřují na kvalitu řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Chceme provázat a implementovat pracovní podmínky a profesní rozvoj pracovníků s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování při výběru vědeckých pracovníků.

Co HR Award přinese ÚŽFG?

  • Zvýšení prestiže a atraktivity pro výzkumné pracovníky a pracovnice
  • Vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje
  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje
  • Vybrané příznivé podmínky pro sladění práce a soukromého života pracovníků a pracovnic
  • Transparentní nábor a výběr nových pracovníků a pracovnic
  • Mezinárodní prestiž a propojení pracoviště s celoevropskou sítí výzkumných organizací
  • Získání finančních prostředků na výzkum ze zahraničních a tuzemských programů na podporu výzkumu - zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších.

Více se o HR AWARD dočtete přímo na portálu, který zřizuje Evropská komise: HRS4R | EURAXESS (europa.eu)

Aktuálně: Dne 3. 5. 2021 bylo naší instituci uděleno ocenění HR Excelence in Research Award.

Hlavní výstupy projektu Datum Typ
EC Consensus Report 30. 10. 2023 (pdf)
Akční plán na roky 2023-2026 12. 05. 2023 (pdf)
Průběžné hodnocení HRS4R – duben 2023 12. 05. 2023 (pdf)
Plán rovných příležitostí ÚŽFG 28. 03. 2023 (pdf)
GAP Analýza 30. 11. 2021 (pdf)
Akční plán 30. 11. 2021 (pdf)

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014650
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkové zdroje: 38 960 003,60
Datum zahájení realizace: 1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023

Příprava na získání ocenění HR Excellence in Research Award je finančně podpořena Evropskou unií v rámci výzvy vyhlašované MŠMT, OP VVV „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II“. Projekt „Zkvalitnění strategického řízení na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. v oblasti lidských zdrojů ve vědě a výzkumu“ (reg. č.:CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014650).
cze_logo