Granty

Granty

Projekty v řešení a v udržitelnosti

AZV

Název projektu:  Účinnost samoexpandibilního metalického stentu v léčbě anastomotické striktury asociované s recidivou Crohnovy nemoci – experimentální randomizovaná studie

Anotace: U velké části pacientů operovaných pro Crohnovu nemoc dojde v oblasti střevní anastomózy k recidivě a vzniku stenózy. Medikamentózní léčba je v těchto případech většinou neúčinná a pacienti musejí být reoperováni. Nové endoskopické techniky by mohly oddálit nebo zcela eliminovat potřebu reresekce a tím zlepšit kvalitu života nemocných a redukovat náklady na léčbu. Předpokládaným přínosem projektu je experimentální zhodnocení efektu zavedení samoexpandibilního stentu do místa stenózy při recidivě Crohnovy choroby v oblasti enterokolické anastomózy, včetně navržení funkčního terapeutického algoritmu. Během projektu bude dále zhodnocen potenciál endomikroskopie při hodnocení efektu endoskopické léčby. Projekt podporuje rozvoj nových minimálně invazivních technik s cílem redukovat riziko pooperačních komplikací a snížit nutnost hospitalizace převedením léčby do ambulantního režimu.

Registrační číslo: NU22-08-00554

Doba řešení: 1. 5. 2022 – 31. 12. 2025

Řešitel: MUDr. Ondřej Ryska, Ph.D. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

 

VÍCE +

 

TA ČR

Název projektu: Standardizované kultivace, transplantace a uchovávání RPE buněk za účelem léčení věkem-podmíněné makulární degenerace (AMD)

Anotace: Cílem projektu je vývoj standardizované, bezpečné a účinné metody pro léčení suché formy věkem podmíněné makulární degenerace (AMD), pro kterou dosud neexistuje účinné léčení. Projekt usiluje o přenesení buněčná terapie AMD založené na transplantci pigmentových epiteliálních buňek sítnice (RPE) do klinických studií. Dílčí cíle projektu:1. izolace a kultivace lidských RPE buněk (hRPE), jak primárních hRPE buněk, tak hRPE buněk derivovaných z lidských indukovaných pluripotentních buněk (hiPS) 2. příprava nanovkákenných nosičů 3. transplantace nosičů pokrytých RPE buňkami do subretinálního prostoru 4. Neinvazivní (OCT, mfERG) a invazivní (IHC a TEM) post-operační monitorování 5. zavedení protokolů správné laboratorní praxe (GLP) pro izolaci, dlouhodobé uchovávání buněk a transplantaci.

Registrační číslo: TO01000107

Doba řešení: 1. 1. 2021 – 30. 4. 2024

Řešitel: prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: MUDr. Miroslav Veith      Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Spoluřešitel: Professor Goran Petrovski, MD, PhD, Dr habil   University of Oslo, Center for Eye Research

Spoluřešitel: Ing. Hana Studenovská, Ph.D.      Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Laboratoř buněčné regenerace a plasticity