Granty

Granty

Projekty v řešení a v udržitelnosti

GA ČR

Název projektu: Editace genomu za účelem léčby Stargardtovy choroby - vytvoření prasečího modelu, sledování jeho fenotypu a vývoj léčby

Anotace: Miniprase představuje jedinečný biomedicínský model díky své velikosti a srovnatelným fyziologickým parametrům s člověkem. To platí i pro architekturu sítnice, která je u obou druhů optimalizována pro denní vidění s vysokou koncentrací čípků. Proto jsme se rozhodli vytvořit u miniprasat transgenní model dědičné dystrofie sítnice – Stargardtova choroba typ 1, která je způsobena mutací v genu ABCA4. Navržená editace genu ABCA4 pomocí CRISPR/Cas9 technologie povede k vytvoření nulové mutace (V1973X) v jedno-buněčných embryích miniprasat. Tato embrya budou přenesena do vejcovodů synchronizovaných příjemců. Narozená selata budou genotypizována a vývoj fenotypu choroby bude sledován neinvazivními (OCT, ERG, behaviorální testy) i invazivními metodikami (EM, IHC, WB, qPCR). Pro ošetření transgenních miniprasat linie ABCA4 V1973X budou připraveny vektory, které budou, po testování in vitro, použity pro subretinální aplikaci u transgenních miniprasat ve věku šesti měsíců, kdy lze předpokládat ještě dostatečné množství fotoreceptorů a následný pozitivní efekt editace genomu.

Registrační číslo: 19-09628J

Doba řešení: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Řešitel: Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Název projektu: Experimentální transplantace buněk retinálního pigmentového epitelu na modelu velkého zvířete

Anotace: Transplantace buněk sítnicového pigmentového epitelu (RPE) derivovaných z lidských indukovaných pluripotentích kmenových buněk (iPSC) je intenzivně studována jako nadějná a eticky přijatelná léčba degenerativních chorob sítnice, jako je věkem podmíněná makulární degenerace. Tento projekt je zaměřen na hodnocení lidských transplantátů iPSC-RPE buněk připravených na nově vyvinutých nanovlákenných nosičích pro implantaci do velkého zvířecího modelu, miniprasete. Hodnocení bude zahrnovat dlouhodobou studii bezpečnosti a účinnosti RPE transplantátu se zaměřením na přežití dárcovských buněk a schopnost transplantátu zachovat strukturu sítnice. Dále bude hodnocena interakce transplantátu s imunitním systémem jak neinvazivními zobrazovacími technikami, tak histologickými analýzami. Primární prasečí RPE buňky budou sloužit jako nízkonákladový referenční model lidských RPE buněk při vývoji techniky dopravy RPE transplantátu. Kombinace klinicky perspektivních buněk a velkého zvířecího modelu poskytne hodnotná data pro další pokrok v transplantačním výzkumu sítnice.

Registrační číslo: 18-04393S

Doba řešení: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021

Řešitel: MUDr. Taras Ardan, Ph.D.   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

 

MZ ČR

Název projektu: Nové minimálně invazivní možnosti léčby pooperační recidivy Crohnovy choroby na experimentálním modelu.

Anotace: U velké části pacientů operovaných pro Crohnovu dojde v oblasti střevní anastomózy k recidivě. Medikamentózní léčba je v těchto případech většinou neúčinná a pacienti musejí být re-operováni. Nové endoskopické techniky by mohly oddálit nebo zcela eliminovat potřebu re-resekce a tím zlepšit kvalitu života nemocných a redukovat náklady na léčbu. Předpokládaným přínosem projektu je experimentální zhodnocení nových minimálně invazních metod léčby recidivy Crohnovy choroby včetně navržení funkčního terapeutického algoritmu. Během projektu dojde k vytvoření a testování unikátního zvířecího modelu, který bude použitelný i pro další studie. Projekt podporuje rozvoj nových léčebných postupů na základě modelů, využití nových technik s cílem snížení potencionálních komplikací a mezioborovou spolupráci chirurgů a gastroenterologů.

Registrační číslo: NU19-08-00449

Doba řešení: 1.5. 2019 – 31.12. 2022

Řešitel: MUDr. Ondřej Ryska, Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: MUDr. Jaroslav Kalvach     Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

VÍCE +

 

MŠMT

Název projektu: Genová terapie neuropatické bolesti a svalové spasticity pomocí subpiální aplikace AAV vektorů v oblasti míšních kořenů sedacího nervu a míšního poškození u miniprasat

Anotace: Předložený projekt je založen na efektivní spolupráci mezi českým partnerem, Ústavem živočišné fyziologie a genetiky, AVČR v Liběchově (UŽFG), Laboratoří buněčné regenerace a plasticity a americkou Laboratory of neuroregeneration na University of California v San Diegu (UCSD). Velkou předností tohoto projektu je fakt, že oba partneři již společně realizovali experimenty v oblasti buněčné terapie míšního poškození na modelu hlodavců a miniprasat (Navarro et al., 2012; Juhasova et al., 2015; Miyanohara et al., 2016; Tadokoro et al., 2017). Tato skutečnost dává záruku, že i navržené společné experimenty v nové oblasti, kterou představuje genová terapie chronické neuropatické bolesti a svalové spasticity, budou realizovány na vysoké metodické úrovni. Všechny dosažené výsledky základního výzkumu budou společně vyhodnoceny a připraveny pro publikace v mezinárodních, impaktovaných časopisech v daném oboru. Protože navržené experimenty budou realizovány na biomedicínském modelu miniprasete, dosažené výsledky budou mít nejen povahu primárních vědeckých informací, ale budou mít také značný význam pro budoucí klinickou aplikaci genové terapie chronické neuropatické bolesti a svalové spasticity. Proto jsou v závěrečné fázi projektu plánovány kontakty a konzultace s klinickými neurochirurgickými a neurologickými týmy, které umožní vypracování reálných protokolů, které budou následně předloženy k posouzení příslušným orgánům, které rozhodnou o budoucím použití genové terapie pro tato, dosud medikamentózně obtížně zvládnutelná onemocnění.

Registrační číslo: LTAUSA19029

Doba řešení: 1.1. 2020 – 31.12. 2022

Řešitel: Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.    Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

 

TA ČR

Název projektu: Inerciální systém pro měření a analýzu chůze prasat

Anotace: Cílem navrhovaného projektu je vytvoření systému a protokolu pro měření a analýzu chůze prasat. Systém bude obsahovat sadu inerciálních měřicích jednotek a nově vytvořený specializovaný software (SW) pro zpracování a analýzu naměřených signálů. Výstupem SW bude škála vypočítaných chůzových parametrů. Záměrem je poskytnout výzkumným i komerčním organizacím ucelený produkt pro analýzu chůze prasat. Tento nástroj bude snadno použitelný, s grafickým uživatelským rozhraním pro zobrazení naměřených signálů a export dat. Aplikační garant a cílové organizace budou moci využívat komerčně dostupný produkt místo nutnosti vytváření svých vlastních nástrojů pro analýzu chůze před započetím výzkumu. Ve výsledku to povede ke snížení nákladů studií. Vývoj systému bude dokončen před ukončením projektu.

Registrační číslo: TJ02000092

Doba řešení: 1.3. 2019 – 28.2.2021

Řešitel: Ing. Tereza Duspivová   České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

Spoluřešitel: Ing. Zdenka Ellederová, Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Název projektu: Standardizované kultivace, transplantace a uchovávání RPE buněk za účelem léčení věkem-podmíněné makulární degenerace (AMD)

Anotace: Cílem projektu je vývoj standardizované, bezpečné a účinné metody pro léčení suché formy věkem podmíněné makulární degenerace (AMD), pro kterou dosud neexistuje účinné léčení. Projekt usiluje o přenesení buněčná terapie AMD založené na transplantci pigmentových epiteliálních buňek sítnice (RPE) do klinických studií. Dílčí cíle projektu:1. izolace a kultivace lidských RPE buněk (hRPE), jak primárních hRPE buněk, tak hRPE buněk derivovaných z lidských indukovaných pluripotentních buněk (hiPS) 2. příprava nanovkákenných nosičů 3. transplantace nosičů pokrytých RPE buňkami do subretinálního prostoru 4. Neinvazivní (OCT, mfERG) a invazivní (IHC a TEM) post-operační monitorování 5. zavedení protokolů správné laboratorní praxe (GLP) pro izolaci, dlouhodobé uchovávání buněk a transplantaci.

Registrační číslo: TO01000107

Doba řešení: 1.1. 2021 – 30.4.2024

Řešitel: prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: MUDr. Miroslav Veith      Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Spoluřešitel: Professor Goran Petrovski, MD, PhD, Dr habil   University of Oslo, Center for Eye Research

Spoluřešitel: Ing. Hana Studenovská, Ph.D.      Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Laboratoř buněčné regenerace a plasticity