Granty

Granty

Projekty v řešení a v udržitelnosti

GA ČR

Název projektu: Přechod z meiózy do mitózy – je započetí nového života in vitro rovnocenné in vivo vývoji?

Anotace: Regulace translacem RNA během níž je syntéza nových proteinů přesně načasována i přesně lokalizována, je zásadní pro vývoj zárodečných buněk i preimplantačních embryí. S rostoucím využitím technik asistované reprodukce v poslední době, vyvstává důležitá otázka, zda je fyziologie „in vitro“ produkovaných embryí srovnatelná s fyziologií embryí vzniklých „přirozenou cestou“. Kromě studia rozdílů v translaci specifických proteinů mezi in vitro produkovanými 2-buněčnými embryi a embryi získanými in vivo, budou též na úrovni translace specifických proteinů porovnávány kritické fáze vývoje časných embryí, a to embrya v první a druhé mitóze. Získané výsledky budou též korelovány s daty, která hodláme získat z translačních profilů somatických buněk v průběhu mitózy. Výsledky tohoto projektu nám pomohou poznat do větší hloubky regulaci vývoje časného embrya i v závislosti na buněčném cyklu.

Registrační číslo: 22-27301S

Doba řešení: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024

Řešitel: Ing. Michal Kubelka CSc.   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: RNDr. Tomáš Mašek Ph.D.  Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

VÍCE +

 

MŠMT

Název projektu: EXCELENCE molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců

Anotace: Projekt je na zaměřen zvýšení úrovně výzkumu Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR v.v.i. To bude realizováno v letech 2016 -2022 posílením výzkumného týmu žadatele v oblasti výzkumu "Molekulární aspekty časného vývoje u obratlovců". Zvýšení kvality výzkumu na evropskou úroveň bude zajištěno nově vzniklým progresivním týmem kolem uznávaného zahraničního experta a rozvojem spolupráce se 3 strategickými zahraničními partnery.

Je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000460

Doba řešení: 1.10. 2016 – 31.10. 2022, prodlouženo do 30. 6. 2023

Řešitel: Ing. Michal Kubelka, CSc.    Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Laboratoř biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk