Granty

Granty

Projekty v řešení a v udržitelnosti

GA ČR

Název projektu: Kultivace oocytu° in vitro vs. vývoj oocytu° in vivo - je jejich fyziologie opravdu srovnatelna´?

Anotace: Regulace translace mRNA během níž je syntéza nových proteinů přesně načasována i přesně lokalizována, je zásadní pro vývoj zárodečných buněk i preimplantačních embryí. S rostoucím využitím technik asistované reprodukce ať už v humánní reprodukční medicíně, či při reprodukci hospodářských zvířat, ke kterému dochází v posledních několika dekádách, vyvstává důležitá otázka, týkající se toho, do jaké míry je fyziologie „in vitro“ produkovaných embryí srovnatelná s fyziologií embryí vzniklých „přirozenou cestou“. Projekt je zaměřen na detailní studium rozdílů v průběhu translace specifických proteinů mezi MII oocyty zrajícími in vitro a in vivo, stejně tak jako mezi časnými embryi (zygotami) získanými po in vivo fertilizaci a těmi, které byly získány po fertilizaci in vitro. Kromě toho též hodláme určit úlohu regulačních faktorů působících na 3’- a 5’-konci mRNA na stabilizaci a aktivaci specifických transkriptů během vývoje oocytů a časných embryí, se zaměřením na rozdíly mezi in vitro a in vivo produkovanými oocyty a zygotami.

Registrační číslo: 19-13491S

Doba řešení: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Řešitel: Ing. Michal Kubelka, CSc. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Název projektu: Role nekódujících RNA v savčím oocytu a embryu

Anotace: Savčí vajíčko je vysoce diferencovaná pluripotentní buňka, která dává základ embryonálnímu vývoji. Zralé vajíčko před zahájením meiózy postrádá transkripční aktivitu a využívá pouze maternální RNA, které byly nasyntetizovány během jeho předchozího vývoje. Kromě, protein kódujících RNA oocyt a embryo produkují velké množství různých nekódujících RNA. Subpopulace nekódujících RNA patří do skupiny krátkých a dlouhých nekódujících RNA (non-coding RNA, ncRNA). Funkce lncRNA jsou v poslední době popisovány v somatických buňkách, kde sehrávají důležitou roli v regulaci transkripce mRNA, její lokalizace, translace a degradace. Nicméně funkce ncRNA ve fyziologii a patologii oocytu a předimplantačního embrya je nepoznaná. Cílem této studie je poznávání funkce vybraných krátkých a dlouhých ncRNA ve fyziologii a patologii savčího oocytu a raného embrya.

Registrační číslo: 18-19395S

Doba řešení: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021

Řešitel: Ing. Andrej Šušor, Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

 

MŠMT

Název projektu: EXCELENCE molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců

Anotace: Projekt je na zaměřen zvýšení úrovně výzkumu Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR v.v.i. To bude realizováno v letech 2016 -2022 posílením výzkumného týmu žadatele v oblasti výzkumu "Molekulární aspekty časného vývoje u obratlovců". Zvýšení kvality výzkumu na evropskou úroveň bude zajištěno nově vzniklým progresivním týmem kolem uznávaného zahraničního experta a rozvojem spolupráce se 3 strategickými zahraničními partnery.

Je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000460

Doba řešení: 1.10. 2016 – 31.10. 2022

Řešitel: Ing. Michal Kubelka, CSc.    Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Laboratoř biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk