Granty

Granty

Projekty v řešení a v udržitelnosti

MZ ČR

Název projektu: Identifikace změn glutamátergních drah specifických pro sporadickou formu Alzheimerovy choroby v lidských neuronech a astrocytech indukovaných z buněk pacientů

Anotace: V současné době jsou naléhavě hledány vhodné postupy pro studium časné patologie Alzheimerovi choroby (AD). Hlavním cílem projektu je vytvořit model buněčných kultur vhodných pro sledování časných změn v biologii nervových buněk (neuronů a astrocytů) u pacientů s AD. Za použití metody indukovaných pluripotentních buněk (iPSC) bude studována úloha nervových buněk v průběhu vzniku sporadické formy AD. IPSC jsou ideálním modelem, jelikož a) je možné je odvodit od jakéhokoli jednotlivce; b) jsou geneticky shodné s dárcem a c) mají schopnost vytvořit jakýkoliv buněčný typ. Diferenciace lidských iPSC odvozených z fibroblastů na zralé nervové buňky ovlivňuje expresi iontových kanálů a receptorů, které by mohly hrát zásadní roli při vzniku AD. Cílem projektu proto bude identifikovat změny glutamátergních drah u lidských astrocytů indukovaných z buněk pacientů se sporadickou formou AD. Z hlediska klinického významu naše výsledky pomohou odhalit mechanizmy odpovědné za zhoršení funkce astrocytů u pacientů s AD a umožní navrhnout účinnou strategii její léčby a prevence.

Registrační číslo: NU20-09-00437

Doba řešení: 1.5. 2020 – 31.12. 2023

Řešitel: Doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc., MBA    Univerzita Karlova / Lékařská fakulta v Plzni

Spoluřešitel: MUDr. Jiří Hudeček  Fakultní nemocnice Plzeň

Spoluřešitel: Doc. Mgr. Jan Lochman, PhD  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Název projektu: Úloha genu pro CD36 v patogenezi Alzheimerovy choroby

Anotace: Projekt se zaměřuje na výzkum úlohy genu pro CD36 v patogenezi kognitivních poruch. Projekt vychází z naší předchozí studie, ve které byla prokázána významná asociace mezi CD36 receptorem a Alzheimerovou chorobou (AD). CD36 se podílí na vychytávání Aß, oxidačním stresu a tvorbě zánětlivých cytokinů. V projektu bude komplexně vyšetřeno celkem 950 osob – pacientů s mírnou kognitivní poruchou, kognitivně zdravých seniorů, pacientů s AD a pacientů s jinými typy demencí. Osoby budou vyšetřeny neurologicky, neuropsychologicky a absolvují komplexní laboratorní vyšetření a MR mozku. DNA osob bude použita na NGS sekvenování celého genu pro receptor CD36 za účelem nalezení všech polymorfizmů, které souvisejí se sledovanými klinickými daty. Bude studována interakce genotypů ApoE a dalších kandidátních genů s CD36 genem. Jedná se vůbec o první studii tohoto druhu (celogenová analýza kombinovaná s rozsáhlými klinickými testy) ve výzkumu AD. Projekt umožní lépe porozumět patofyziologii AD (včetně úlohy CD36), což v budoucnu může posloužit k predikci a vývoji specifických léčebných postupů AD.

Registrační číslo: NU18-04-00455

Doba řešení: 1.5. 2018 – 31.12. 2021

Řešitel: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: prof.doc.MUDr. Jakub Hort, Ph.D.  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

VÍCE +

 

MŠMT

Název projektu: Vztah mezi polymorfismy kandidátních genů a primárním lymfedémem

Anotace: Cílem předkládaného projektu je vybudování pevné spolupráce mezi výzkumnými pracovišti v Grazu a v Brně. Jedná se o spolupráci v medicínském výzkumu, kdy nábor a klinické vyšetření pacientů bude provádět rakouské pracoviště, zatímco DNA analýzy bude provádět české pracoviště. Spolupráce bude doprovázena výměnnými pobyty studentů, publikací společných článků ve vědeckých časopisech a organizací dalších společných výzkumných aktivit. Do spolupráce budou zahrnuti pregraduální i postgraduální studenti obou pracovišť. Zásadním výsledkem spolupráce bude příprava nejméně dvou společných publikací v impaktovaných časopisech z oblasti výzkumu patogeneze primárního lymfedému. Výzkumné týmy se velmi vhodným způsobem vzájemně doplňují. Zatímco rakouský tým má čestné zkušenosti s podrobným klinickým vyšetřením a náborem pacientů, česká strana má četné zkušenosti se zaváděním DNA analýz nejrůznějšího druhu a s prováděním velkých asociačních studií. Metodicky se oba týmy velmi vhodným způsobem doplňují a umožňují provádění takového výzkumu, který by bez spolupráce nebyl možný. Vědeckým cílem projektu bude nalezení polymorfizmů, které zasahují do patogeneze primárního lymfedému.

Registrační číslo: 8J19AT021

Doba řešení: 1.1. 2019 – 31.12. 2021

Řešitel: Prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.     Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

 

MV ČR

Název projektu: Systém pro vzorkování a detekci koronaviru a dalších původců respiračních onemocnění ze vzduchu

Anotace: Projekt je zaměřen na vývoj zařízení schopného vzorkovat ze vzduchu viry zodpovědné za respirační infekce člověka pro následnou analýzu jejich přítomnosti, a to se zřetelem na pandemii SARS-CoV-2. Hlavním účelem využití vzorkovacího zařízení by mělo být monitorování prostor s vysokou koncentrací osob. Výstupem projektu bude funkční vzorek zařízení schopného nasávat vzduch z garantovaného okolí, který bude následně přiveden na soustavu nanovlákenných filtrů nebo na povrch gelu, kde budou virové částice zachyceny a detekovány pomocí metod RT-qPCR a MOL-PCR. Testy efektivity zařízení budou provedeny s nepatogenním zástupcem koronavirů, kdy bude vzorkovač otestován v reálném provozu. Výsledky projektu budou prezentovány na odborných fórech a ve vědeckých časopisech.

Registrační číslo: VI04000071

Doba řešení:1.1. 2021 – 31.12.2022

Řešitel: Mgr. Petr Králík, Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: Mgr. Oto Pavliš, Ph.D.  Ministerstvo obrany, Vojenský zdravotní ústav Praha

Spoluřešitel: prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

VÍCE +

Laboratoř neurobiologie a patologické fyziologie