Výzkum

Výzkum

Vedoucí oddělení:

Macholán Miloš, prof. RNDr., CSc.

E-mail: macholan@iach.cz
Pevná linka: +420 532 290 138
Oddělení: Laboratoř evoluční genetiky savců
Budova: Brno/

Videospot laboratoře

Odkaz pro stažení videa a titulků.

Činnost oddělení:

Výzkumné aktivity laboratoře se zaměřují na genetickou a fenotypovou variabilitu a evoluci savců. Pozornost je věnována jak volně žijícím, tak i modelovým druhům. V prvním případě se soustředíme na popis genetické a morfologické proměnlivosti a systematických vztahů drobných savců Palearktické a Afrotropické zoogeografické oblasti, zatímco ve druhém využíváme myš domácí (Mus musculus) jakožto evoluční model, především její poddruhy M. m. musculus a M. m. domesticus, které v Evropě vytvářejí úzkou hybridní zónu. Cílem je objasnit mechanismy podílející se na vzniku prezygotických i postzygotických reprodukčních bariér (včetně tzv. „speciačních genů“) a lokalizovat části genomu, které tyto bariéry naopak prolamují (tzv. „antispeciační geny“). K tomuto účelu studujeme jak ekologické, etologické a fyziologické rozdíly mezi oběma poddruhy (preference sexuálního partnera, agresivita, zvládání stresových situací, explorace a disperze, produkce a profily androgen vázajících proteinů, hlavních močových proteinů, steroidních hormonů atd.), tak procesy utvářející charakter hybridní zóny. Dynamika této zóny je studována v rozsáhlé oblasti od Baltského moře po Alpy s cílem odlišit náhodné procesy (kolonizační historie, lidská činnost, lokální geografické bariéry, náhodný genetický posun) od deterministických (přírodní výběr), a to pomocí velkého množství molekulárních markerů (SNP, alozymy, mikrosatelity, sekvence) a specifických analýz (exprese genů, proměnlivost počtu genových kopií). Vzhledem ke způsobu utváření hybridní zóny se snažíme tyto údaje doplnit i o fylogeografické mapování západního Palearktu s cílem odhalit podíl jednotlivých haploskupin na jejím vzniku.

Laboratoř evoluční genetiky savců