Granty

Granty

Projekty v řešení a v udržitelnosti

GA ČR

Název projektu: Je hybridizace jedinou cestou k asexualitě obratlovců?

Anotace: U obratlovců je normou pohlavní rozmnožování, ale některé linie se rozmnožují "nepohlavně". Uvádí se, že pravděpodobně všichni obligátně nepohlavně se rozmnožující obratlovci jsou hybridního původu. Obligátní partenogeneze, tj. výhradně asexuální rozmnožování, při němž vývoj embryí probíhá bez účasti spermií, byla mezi obratlovci doložena pouze u plazů. U čtyř linií těchto asexuálních hybridů je produkce neredukovaných vajíček založena na premeiotické endoreplikaci a následné redukci ploidie meiotickým dělením. Obligátní partenogeneze se však mohla vyvinout i bez předchozí hybridizace a to z fakultativní partenogeneze. Ta je totiž založena na splynutí jader vajíčka a polárního tělíska, nikoli na premeiotické endoreplikaci. Hybridní a nehybridní původ obligátní partenogeneze lze tedy odlišit genomickými analýzami a cytologickým vyšetřením. V projektu prozkoumáme evoluční a cytologické mechanismy obligátní partenogeneze u dvou linií ještěrů, které podle nás představují nejlepší kandidáty na nehybridní původ obligátní asexuality u obratlovců.

Registrační číslo: 23-07665S

Doba řešení: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Řešitel: Mgr. Marie Altmanová Ph.D.   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl Ph.D.  Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

VÍCE +

 

MŠMT

Název projektu: EXCELENCE molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců

Anotace: Projekt je na zaměřen zvýšení úrovně výzkumu Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR v. v. i. To bude realizováno v letech 2016 -2022 posílením výzkumného týmu žadatele v oblasti výzkumu "Molekulární aspekty časného vývoje u obratlovců". Zvýšení kvality výzkumu na evropskou úroveň bude zajištěno nově vzniklým progresivním týmem kolem uznávaného zahraničního experta a rozvojem spolupráce se 3 strategickými zahraničními partnery.

Je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000460

Doba řešení: 1. 10. 2016 – 31. 10. 2022, prodlouženo do 30. 6. 2023

Řešitel: Ing. Michal Kubelka, CSc.    Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Laboratoř genetiky ryb