Témata disertačních prací

Témata disertačních prací

Volná témata disertačních prací pro léta 2019 - 2022

Téma práce: Lokalizace a kvantifikace sestřihových variant glutamátových přenašečů v myších tkáních: vliv alkoholu

Vedoucí práce:

prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Obsah práce:

Přenašeče glutamátu (EAAT) patří mezi nejdůležitější molekuly centrální nervové tkáně a tvoří 2–3% celkové hmotnosti proteinu v mozku. Hlavni roli EAAT je transportovat excitační neurotransmiter L-glutamát z extracelulárního prostoru, tedy omezovat jeho nekontrolované a potenciálně škodlivé účinky, a tak zajištovat, aby byla synaptická signalizace přesná a bezpečná. EAAT se vyskytují v několika sestřihových variantách. Cílem práce bude unikátním způsobem zmapovat, kde v mozku a ve kterých buňkách, se EAAT vyskytují a jak je jejich exprese a distribuce ovlivňována pitím alkoholu. Při práci bude student používat metody kapilárního sekvenování, RealTime PCR, western blot, fluorescenční a elektronovou mikroskopii.

Téma práce: Mírná kognitivní porucha jako předzvěst Alzheimerovy choroby: molekulární příčiny

Vedoucí práce:

prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Obsah práce:

Mírná kognitivní porucha (MKP) je heterogenní klinická jednotka, u které se rozeznávají dvě formy, a to amnestická forma mírné kognitivní poruchy, kdy dochází k objektivní poruše paměti a neamnestická forma mírné kognitivní poruchy. Amnestická forma MKP je charakterizována poruchou paměti, případně postižením dalších kognitivních funkcí, které však nedosahují úrovně demence. Udává se, že tato forma přechází do Alzheimerovy choroby ve 12–18% za rok. V rámci disertační práce budou sledováni a vyšetřováni pacienti s amnestickou formou MKP s cílem zjistit, zda některé genetické markery, které souvisejí s Alzheimerovou chorobou, nejsou přítomny u MKP, což by mohlo v budoucnu přispět k časnému záchytu rizikových osob. Doktorand bude v rámci své práce izolovat DNA ze vzorků pacientů. Pro genotypizace celkem 800 probandů bude použita metoda NGS sekvenování a kapilárního sekvenování. Výsledná data budou statisticky analyzována a budou začleněna do stávajícího modelu patogeneze Alzheimerovy choroby.

Téma práce: Úloha genu pro CD36 v patogenezi Alzheimerovy choroby

Vedoucí práce:

prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Obsah práce:

V rámci disertační práce budou sledováni a vyšetřováni pacienti Alzheimerovou poruchou s cílem zjistit, které DNA polymorfizmy genu pro CD36 a jejich interakce zvyšují riziko Alzheimerovy choroby a které polymorfizmy souvisejí s anamnestickými, klinickými nebo epidemiologickými daty. Doktorand se bude v rámci své disertační práce podílet na náboru osob, bude v rámci své práce izolovat DNA ze vzorků pacientů a kontrolních osob. Pro genotypizace několika set probandů bude použita metoda NGS sekvenování a kapilárního sekvenování. Výsledná data budou statisticky analyzována a budou začleněna do stávajícího modelu patogeneze Alzheimerovy choroby.

Laboratoř neurobiologie a patologické fyziologie