Témata dizertačních prací

Témata dizertačních prací

Volná témata disertačních prací pro léta 2021 – 2025

Patofyziologie Sprouty proteinů a jejich souvislost s ciliopatiemi

Školitel:

doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.

Anotace:

Sprouty proteiny představují kontrolní mechanismus signalingu aktivovaných tyrosinkinázových receptorů, včetně FGF signální dráhy. U myší způsobuje delece Sprouty vývojové poruchy vedoucí k poškození sluchu, kraniofaciálním defektům, zpomalenému postnatálnímu růstu nebo jícnové achalázii a střevní pseudoobstrukci. Význam lidského genu Sprouty2 byl zaznamenán u nefropatie, thanatoforické dysplázie a v různých typech onkologických onemocnění. V poslední době se ukazuje, že syndromy podmíněné hyperaktivací signální dráhy růstových fibroblastových faktorů (FGF) a syndromy spojené s deregulovanou funkcí primárních cilií se projevují řadou společných fenotypů, kromě jiných také u kraniofaciálních a achondroplastických malformací. PhD projekt se zaměří na charakterizaci role Sprouty proteinů v průběhu skeletogeneze, vyhodnotíme vývojové defekty tkání a orgánů myšího modelu s deletovaným Sprouty2 a Sprouty 4, které se běžně vyskytují u ciliopatií a zanalyzujeme signální dráhy modulované primárními ciliemi v morfogenezi Sprouty deficientních myší.

Prognostické a prediktivní markery invaze spinocelulárních karcinomů dutiny ústní a orofaryngu

Školitel:

doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.

Anotace:

Karcinomy dutiny ústní a orofaryngu patří mezi deset nejčastěji se vyskytujících malignit v lidské populaci. Náš projekt je zaměřen na spinocelulární karcinom, který představuje v této oblasti nejfrekventovanější typ maligního onemocnění. Prognóza onemocnění zhoubným nádorem dutiny ústní a orofaryngu je dána především stupněm invazivity primárního tumoru a rozsahem metastatického postižení regionálních a vzdálených uzlin. Intenzita perineurální invaze koreluje s lokalizací nádoru, jeho rozsahem a přítomností uzlinových metastáz. PhD projekt bude zaměřen na determinaci klinicky relevantních somatických mutací u pacientů s perineurální invazí a na analýzu exprese raných molekulárních markerů perineurální invaze na rozhraní nádorové a okolní tkáně. Dále se zaměří na analýzu úlohy primárních cilií a Sonic Hedgehog dráhy v buňkách spinocelulárního karcinomu a vliv modifikované SHH signalizace na jejich perineurální invazi.

Regulace anterio-posteriorního modelování končetinových struktur a její souvislosti se vznikem vývojových poruch

Školitel:

doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.

Anotace:

Končetina obratlovců představuje komplexní orgán vykazující asymetrické uspořádání skeletálních složek ve všech třech osách se zřetelnými anterio-posteriorní rozdíly v jejich velikosti a obecné morfologii. Tento Ph.D. projekt se bude soustředit na odhalení role nových kandidátních genů, které byly anotovány v souvislosti s malformacemi anteriorních či posteriorních struktur končetin u lidí, dále na determinaci jejich asociace s hlavními signálními drahami a na dešifrování komplexní molekulární regulace anterio-posteriorního modelování během raných stádií vývoje končetin.

Úloha LGR5-pozitivních kmenových buněk v odontogenezi

Školitel:

doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.

Anotace:

Náhradní zubní generace se u obratlovců vyvíjejí ze zubní lišty. Doba trvání a morfologie zubní lišty se mezidruhově liší v závislosti na tom kolik generací zubů je iniciováno během života jedince. PhD projekt se zaměří na analýzu lokalizace LGR5-pozitivních progenitorových buněk během odontogeneze a jejich osudu. Dále bude sledovat expresní profil LGR5-pozitivních buněk a signalizaci kontrolující formování zubní lišty. S využitím experimentálních přístupů zaměřených na zvýšení či snížení WNT signalizace bude provedena analýza úlohy této dráhy v iniciaci náhradní zubní lišty. Tato studie regulace zachování progenitorových buněk v zubní liště povede k odhalení procesů, které jsou podkladem druhově specifického potenciálu formování daného počtu generací zubů, jakož i patologických stavů u člověka, kde je tvorba náhradní dentice narušena.

Laboratoř molekulární morfogeneze