Granty

Granty

Projekty v řešení a udržitelnosti

GAČR

Název projektu: Vliv mikrobiomu na pohlavní rozdíly ve stresové odpovědi

Anotace: Existence obousměrné komunikace mezi střevním mikrobiomem a mozkem výrazně ovlivňuje vývoj nervových funkcí, duševní zdraví, metabolismus a imunitu jak ve zdraví, tak i nemoci. Komplexnost a diverzita střevního mikrobiomu je také ovlivněna pohlavím, které hraje významnou roli při vzniku a výskytu řady chorob. Kromě toho se zdá, že střevní mikrobiom ovlivňuje odpověď na stres a s tím spojené psychiatrické problémy často doprovázené komorbiditami střevního traktu. Nicméně, porozumění úlohy pohlaví ve spojitosti s fyziologickou a patofyziologickou úlohou mikrobiomu je velmi omezené, proto si tento projekt klade za cíl porozumět vlivu pohlaví a pohlavních hormonů na interakce mezi střevním mikrobiomem a stresovou odpovědí. Cílem projektu je objasnit úlohu mikrobiomu v pohlavním dimorfismu osy hypothalamus-hypofýza-nadledviny a jeho stresové odpovědi, a tak přispět k hlubšímu porozumění pohlavních rozdílů psychiatrických a neurologických chorob.

Registrační číslo: 21-10845S

Doba řešení: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

Řešitel: prof. RNDr. Jiří Pácha DrSc.   Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitel: Ing. Tomáš Hudcovic CSc.  Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitel: Ing. Jakub Mrázek Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

 

MZ ČR

Název projektu: Racionalizace antibiotické terapie infekce u syndromu diabetické nohy a její vztah ke gastrointestinálnímu traktu

Anotace: Infekční komplikace zvyšují morbiditu i mortalitu nemocných se syndromem diabetické nohy(SDN) a tím i ekonomické nároky kladené na jejich péči(zvýšení počtu hospitalizací,amputací apod.).Progresi infekce můžeme zabránit antibiotickou(ATB) terapií,která by měla být účinná,s adekvátní baktericidní aktivitou.Baktericidní aktivitu lze ozřejmit monitorováním hladin ATB, které se u time-dependentních běžně neprovádí.Cílem projektu je analyzovat u pacientů se SDN a s různým stupněm ischemie dolních končetin sérové a tkáňové koncentrace vybraných betalaktamových a cefalosporinových ATB podávaných různými dávkovacími schématy, jejich baktericidní účinek a jejich klinický dopad na vývoj SDN včetně parametrů infekce. Sledovány budou i nežádoucí účinky ATB na gastrointestinální trakt(GIT), zejména na změnu mikrobioty a míru poruchy střevní bariéry.Plánujeme namodelovat u pacientů se SDN a s různým stupněm ischemie optimální dávkování ATB, navozující vyšší mikrobicidní a nižší GIT nežádoucí účinky.Nové terapeutické postupy mohou u pacientů se SDN zabránit progresi infekce a snížit počty amputací.

Registrační číslo: NU20-01-00078

Doba řešení: 1.5. 2020 – 31.12. 2023

Řešitel: MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.  Institut klinické a experimentální medicíny

Spoluřešitel: Ing. Jakub Mrázek, Ph.D.   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

 

 

MŠMT

Název projektu:  Život bez kyslíku: Adaptace buněčných organel anaerobních hub.

Anotace: Navržený projekt cílí primárně do oblasti základního výzkumu a plnění jeho cílů v rámci mezinárodní spolupráce s excelentním týmem v USA je plně v souladu s obecnými i specifickými cíli programu INTER-EXCELLENCE II a Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky. Jde o projekt, který navrhuje spolupráci dvou univerzitních pracovišť, Univerzity Karlovy a Kalifornské Univerzity v Santa Barbaře. Vysokou vědeckou úroveň laboratoře řešitele (Tachezy) a zahraničního řešitele (O’Malley) dokumentuje jejich publikační aktivita a citovanost prací. Jde o synergický projekt, který spojuje zkušenosti v oblasti výzkumu evoluce, biogeneze a funkce specializovaných organel anaerobních jednobuněčných patogenů s know-how pracoviště specializovaného na výzkum anaerobních hub s přesahem do biotechnologií zaměřených na využívání syntetických celulozomů hub při zpracování lignocelulózy nebo produkci sekundárních metabolitů s potenciálně léčebnými účinky. Společné úsilí povede k pochopení metabolismu anaerobních hub na kvalitativně vyšší úrovni.

Registrační číslo: LUAUS23052

Doba řešení: 1. 3. 2023-31. 12. 2026

Řešitel: Profesor RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.   Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitel: RNDr. Kateřina Olša Fliegerová CSc. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

 

Název projektu: EXCELENCE molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců

Anotace: Projekt je na zaměřen zvýšení úrovně výzkumu Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR v. v. i. To bude realizováno v letech 2016 -2022 posílením výzkumného týmu žadatele v oblasti výzkumu "Molekulární aspekty časného vývoje u obratlovců". Zvýšení kvality výzkumu na evropskou úroveň bude zajištěno nově vzniklým progresivním týmem kolem uznávaného zahraničního experta a rozvojem spolupráce se 3 strategickými zahraničními partnery.

Je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000460

Doba řešení: 1.10. 2016 – 31.10. 2022, prodlouženo do 30. 6. 2023

Řešitel: Ing. Michal Kubelka, CSc.    Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Laboratoř anaerobní mikrobiologie