Granty

Granty

Projekty v řešení a udržitelnosti

GAČR

Název projektu: Vliv mikrobiomu na pohlavní rozdíly ve stresové odpovědi

Anotace: Existence obousměrné komunikace mezi střevním mikrobiomem a mozkem výrazně ovlivňuje vývoj nervových funkcí, duševní zdraví, metabolismus a imunitu jak ve zdraví, tak i nemoci. Komplexnost a diverzita střevního mikrobiomu je také ovlivněna pohlavím, které hraje významnou roli při vzniku a výskytu řady chorob. Kromě toho se zdá, že střevní mikrobiom ovlivňuje odpověď na stres a s tím spojené psychiatrické problémy často doprovázené komorbiditami střevního traktu. Nicméně, porozumění úlohy pohlaví ve spojitosti s fyziologickou a patofyziologickou úlohou mikrobiomu je velmi omezené, proto si tento projekt klade za cíl porozumět vlivu pohlaví a pohlavních hormonů na interakce mezi střevním mikrobiomem a stresovou odpovědí. Cílem projektu je objasnit úlohu mikrobiomu v pohlavním dimorfismu osy hypothalamus-hypofýza-nadledviny a jeho stresové odpovědi, a tak přispět k hlubšímu porozumění pohlavních rozdílů psychiatrických a neurologických chorob.

Registrační číslo: 21-10845S

Doba řešení: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

Řešitel: prof. RNDr. Jiří Pácha DrSc.   Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitel: Ing. Tomáš Hudcovic CSc.  Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitel: Ing. Jakub Mrázek Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Název projektu: Vliv mikrobiálních metabolitů a diety na genom a epigenom při vzniku kolorektálního karcinomu

Anotace: Střevní mikrobiom a onemocnění jako idiopatické střevní záněty a kolorektální karcinom jsou úzce spjaty, navíc složení a funkce mikrobiomu se v různých stadiích těchto onemocnění liší. K faktorům formujícím střevní mikrobiom patří i dieta, na které závisí i spektrum metabolitů ve střevním obsahu. Všechny tyto změny mohou modifikovat genom a epigenom hostitelského organismu, a tím ovlivnit růst buněk a možný vznik nádoru. V navrhovaném projektu využijeme myší modely střevního zánětu a nádoru s různými dietami, ve kterých se zaměříme na změny v mikrobiálním metabolomu a analýzu zánětu, oxidačního stresu a genomových a epigenomových modifikací v průběhu vzniku a vývoje onemocnění. Vybrané metabolity budeme studovat in vitro s cílem identifikovat aktivované buněčné dráhy s důrazem na genom a epigenom. Současně budeme sbírat a zpracovávat vzorky stolice, střevní sliznice a séra od pacientů se zánětlivým nebo nádorovým onemocněním střeva, abychom podpořili výsledky získané in vivo a in vitro.

Registrační číslo: 20-03997S

Doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Řešitel: Mgr. Klára Kostovčíková, Ph.D.  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: MUDr. Pavel Vodička, CSc.  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: Ing. Jiří Killer, Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

 

MZ ČR

Název projektu: Racionalizace antibiotické terapie infekce u syndromu diabetické nohy a její vztah ke gastrointestinálnímu traktu

Anotace: Infekční komplikace zvyšují morbiditu i mortalitu nemocných se syndromem diabetické nohy(SDN) a tím i ekonomické nároky kladené na jejich péči(zvýšení počtu hospitalizací,amputací apod.).Progresi infekce můžeme zabránit antibiotickou(ATB) terapií,která by měla být účinná,s adekvátní baktericidní aktivitou.Baktericidní aktivitu lze ozřejmit monitorováním hladin ATB, které se u time-dependentních běžně neprovádí.Cílem projektu je analyzovat u pacientů se SDN a s různým stupněm ischemie dolních končetin sérové a tkáňové koncentrace vybraných betalaktamových a cefalosporinových ATB podávaných různými dávkovacími schématy, jejich baktericidní účinek a jejich klinický dopad na vývoj SDN včetně parametrů infekce. Sledovány budou i nežádoucí účinky ATB na gastrointestinální trakt(GIT), zejména na změnu mikrobioty a míru poruchy střevní bariéry.Plánujeme namodelovat u pacientů se SDN a s různým stupněm ischemie optimální dávkování ATB, navozující vyšší mikrobicidní a nižší GIT nežádoucí účinky.Nové terapeutické postupy mohou u pacientů se SDN zabránit progresi infekce a snížit počty amputací.

Registrační číslo: NU20-01-00078

Doba řešení: 1.5. 2020 – 31.12. 2023

Řešitel: MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.  Institut klinické a experimentální medicíny

Spoluřešitel: Ing. Jakub Mrázek, Ph.D.   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Název projektu: Vztahy mezi střevní mikrobiotou a mozkovými funkcemi: implikace pro metabolom a metabolický syndrom u schizofrenie

Anotace: Schizofrenie (SCZ) významně ovlivňuje kvalitu života pacientů. Nová antipsychotika terapii zkvalitňují, ale u řady pacientů je medikace spojena s rozvojem metabolického syndromu, včetně výrazné obezity. Jak metabolický syndrom, tak schizofrenie jsou nyní spojovány s poruchou metabolismu, změnami střevní mikroflóry, selháním střevní bariéry a mírným chronickým zánětem. A právě analýzou těchto mechanismů by mohlo být možné najít biomarkery vhodné pro identifikaci pacientů se zvýšeným rizikem výskytu nežádoucích účinků terapie. Odběr materiálu (krev, moč a stolice) a hodnocení sledovaných údajů bude probíhat opakovaně, na začátku léčby a po několika měsících, kdy již bude patrné, zda se metabolický syndrom rozvinul. Navržený projekt posune znalosti o úloze mikrobiomu a metabolomu v predikci rozvoje metabolického syndromu, indukovaného antipsychotiky u první epizody schizofrenie, a mohl by být nástrojem pro zkvalitnění diagnostických a terapeutických metod. Pokusy na zvířecím modelu SCZ budou simulovat klinickou situaci detailní analýzou sledovaných parametrů.

Registrační číslo: 17-31852A

Doba řešení: 1.4. 2017 – 31.12. 2021

Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.  Národní ústav duševního zdraví

Spoluřešitel: RNDr. Kateřina Olša Fliegerová, CSc.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

 

MŠMT

Název projektu: EXCELENCE molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců

Anotace: Projekt je na zaměřen zvýšení úrovně výzkumu Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR v.v.i. To bude realizováno v letech 2016 -2022 posílením výzkumného týmu žadatele v oblasti výzkumu "Molekulární aspekty časného vývoje u obratlovců". Zvýšení kvality výzkumu na evropskou úroveň bude zajištěno nově vzniklým progresivním týmem kolem uznávaného zahraničního experta a rozvojem spolupráce se 3 strategickými zahraničními partnery.

Je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000460

Doba řešení: 1.10. 2016 – 31.10. 2022

Řešitel: Ing. Michal Kubelka, CSc.    Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Laboratoř anaerobní mikrobiologie