Výzkum

Výzkum

Ústav živočišné fyziologie a genetiky (ÚŽFG) AV ČR, v.v.i., uspěl se svým projektem ExAM (Experimental Animal Models) v soutěži o prostředky poskytované z druhé prioritní osy Evropských strukturálních fondů (Regionální centra výzkumu) Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. S výraznou podporou tohoto projektu bylo v Liběchově vytvořeno Centrum PIGMOD (Pig Models of Diseases), jehož výstupy by měly směřovat především do aplikační sféry. Vybudované budou nové moderně vybavené laboratoře společně s profesionálním operačním sálem a jeho zázemím. Tyto prostory poskytnou možnost přispět k objasnění podstaty chorob nervového systému a nádorových onemocnění a vychovávat mladé výzkumné pracovníky. Plánovaný výzkum, zaměřený na studium Huntingtonovy choroby, poškození míchy a lidského melanomu, by měl vést k identifikaci nových biomarkerů a ověřování terapeutických postupů u těchto onemocnění.

 
Přípravné práce realizace projektu započaly již 1. dubna 2012. Celkové náklady jsou 174,5 milionů korun, z nichž převážná část (85 %) bude hrazena z prostředků Evropské unie. Z této částky půjde 85 milionů na výstavbu nových laboratoří a operačních či chovných jednotek pro experimentální zvířata a 40 milionů na jejich vybavení nejmodernějšími přístroji. 
 
Vědecký program zahrnuje vypracování dvou biomedicínských modelů - modelu Huntingtonovy choroby a modelu traumatického poškození míchy u miniaturních prasat. Oba modely budou vědecky rozvíjeny a připravovány pro budoucí testování, jak nových farmak, tak metod buněčné terapie i molekulární biologie.
 
Další oblastí výzkumu je studium unikátního zvířecího modelu – linie prasat MeLiM (Me lanoma-bearing Li bechov M inipig) s dědičně založeným melanomem. Experimentální úsilí v tomto směru bude zaměřeno na diverzifikaci základní linie MeLiM ve dvě sublinie, s progredujícím a se spontánně regredujícím melanomem a na vytvoření buněčných linií z nádorů těchto sublinií vhodných pro studium melanomu na úrovni in vivo a in vitro.
 
Experimentální program Centra PIGMOD má výrazný aplikační potenciál v léčbě míšního poškození pomocí buněčné terapie, či v léčbě pacientů s metastazujícím melanomem, stejně tak jako i pro pacienty, kterým byla diagnostikována Huntingtonova choroba. Spolupráce laboratoří centra PIGMOD s aplikační sférou představuje vedle základního výzkumu podstatnou část objemu vědecké činnosti. Pro další udržitelnost v období po ukončení projektu totiž Centrum musí z jedné poloviny pokrýt své provozní náklady samo, a to převážně ze spolupráce s firmami. Již nyní se laboratoře Centra podílí na řešení řady projektů financovaných soukromými firmami či nadacemi, jako je např. CHDI Foundation, Inc., Neuralstem, Inc. či Synovo GmbH.

 

Adresa
Rumburská 89
277 21    Liběchov

Tel.: +420 315 639 505
Fax.: +420 315 639 506

benesovas@iapg.cas.cz 

 

Nabídka volných pracovních míst

 

 

Certifikované metodiky

Metodika vypracování akutního a transgenního modelu Huntingtonovy choroby u miniaturních prasat a jeho aplikace pro testování nových léčebných postupů a léčiv v oblasti neurodegenerativních chorob

Cílem metodiky je vypracování biomedicínského modelu Huntingtonovy choroby u miniaturních prasat a jeho využití v preklinické praxi pro testování nových léčebných postupů jak farmakologických, tak pomocí nových molekulárně biologických metod.

Autoři: Jan Motlík, Štefan Juhás, Jana Juhásová, Petr Vodička, Monika Baxa

 

Metodika vypracování modelu traumatického poškození míchy u miniaturních prasat a jeho aplikace pro testování nových léčebných postupů a léčiv

Cílem metodiky je popsat možnosti využití reprodukovatelného a nastavitelného modelu míšního poškození u miniaturních prasat v preklinické praxi pro testování nových léčebných postupů a terapeutik potenciálně vhodných pro léčbu akutního nebo chronického poškození míchy u lidí.

Autoři: Martin Marsala, Jan Motlík, Štefan Juhás, Jana Juhásová