Výzkum

Výzkum

Vedoucí oddělení:

Šerý Omar, prof. RNDr., Ph.D.

E-mail: omarsery@sci.muni.cz
Pevná linka: +420 549 497 312
Oddělení: Laboratoř neurobiologie a patologické fyziologie
Budova: Brno

Videospot laboratoře

Odkaz pro stažení videa a titulků.

Aktivity Laboratoře neurobiologie a patologické fyziologie lze rozdělit na dva směry:

  1. Lékařský výzkum v naší laboratoři se zabývá studiem patogeneze multifaktoriálně podmíněných onemocnění člověka a soustřeďuje se na vysvětlení příčin vzniku Alzheimerovy choroby, schizofrenie, závislosti na alkoholu, věkem podmíněné makulární degenerace a zubních agenezí. Naše laboratoř se také soustřeďuje na vysvětlení principu vnímání chuti mastných kyselin.
  2. Experimentální výzkum v naší laboratoři využívá zvířecí tkáně a/nebo modely pro rozvíjení poznatků z oblasti neurobiologie a z oblasti reakce organizmu na toxické nanočástice. 

Výzkum Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba patří v současné době k největším problémům společnosti. Stárnoucí populace osob, které se dožívají stále vyššího věku, přináší stále více pacientů s Alzheimerovou chorobou. Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění lidského mozku, které je zapříčiněno nejen stářím, ale i genetickými dispozicemi a životním stylem. Cílem naší laboratoře je odhalování příčin patogeneze Alzheimerovy choroby na molekulární rovni. Naše laboratoř jako první popsala vztah mezi Alzheimerovou chorobou a genem pro CD36 receptor (Šerý et al., 2017) a genem pro ALOX5AP (Šerý et al., 2016). Spolupracujeme s mnoha psychiatrickými a neurologickými pracovišti z celé ČR. Při výzkumu používáme technologii NGS (next generation sequencing).

Výzkum schizofrenie

Schizofrenie postihuje přibližně každého stého člověka. U této poruchy dochází k disociacím mezi vnímáním reality a prožíváním. Schizofrenie je neurovývojová porucha lidského mozku, která je zapříčiněna především geneticky. V rámci prenatálního vývoje může zvyšovat riziko schizofrenie také přítomnost některých infekčních onemocnění. Ukazuje se, že oční sítnici lze brát jako zrcadlo mozkové tkáně. Naše laboratoř se zabývá hledáním molekulárních příčin, které se na vzniku schizofrenie podílejí. Při výzkumu se zaměřujeme také na vztah mezi oční sítnicí, schizofrenií a genovými polymorfizmy. V našich pracích jsme poprvé popsali vztah mezi schizofrenií a opioidním receptorem mu (Šerý et al., 2010), genem pro cortexin 3 (Šerý et al., 2015) a popsali jsme vztah mezi schizofrenií a geny pro MTHFR, ADRA2A (Lochman et al., 2013), DRD3, SNAP25 (Lochman et al., 2013). Při výzkumu používáme technologii NGS (next generation sequencing).

Výzkum závislosti na alkoholu

Alkoholizmus vzniká jako postupná adaptace lidského mozku na pravidelný přísun alkoholu. Ukázalo se, že dispozice k závislosti na alkoholu jsou přibližně z padesáti procent dědičné. Naše laboratoř navazuje na předchozí úspěchy s výzkumem alkoholismu, kdy se podařilo poprvé prokázat vztah mezi dispozicemi k závislosti na alkoholu a genem pro IL6 (Šerý et al., 2003) a mezi poruchou barvocitu v důsledku nadměrného pití alkoholu a genem pro BDNF (Šerý et al., 2011). V současné době se laboratoř zaměřuje především na důsledky příjmu alkoholu především glutamátergní systém (Šerý et al., 2015, Kashem et al., 2016, Kashem et al., 2017). Při výzkumu využíváme RealTime PCR, western blot, fluorescenční, konfokální a elektronovou mikroskopii.

Výzkum chuti mastných kyselin

Ukazuje se, že lidský jazyk dokáže kromě chuti sladké, kyselé, slané, hořké a umami detekovat ještě chuť mastných kyselin. Tato šestá chuťová modalita je velmi důležitá pro dotváření chuti tučných potravin. Každý člověk vnímá chuť mastných kyselin jinak a naše laboratoř ve spolupráci se zahraničními pracovišti prokázala, že vnímání chuti mastných kyselin je ovlivňováno geneticky (Sayed et al., 2015, Mrizak et al., 2015, Daoudi et al., 2015, Karmous et al., 2018, Plesnik et al., 2018). Citlivost našeho jazyku na mastné kyseliny nejen ovlivňuje preferenci potravin, ale také nás může disponovat k obezitě. Naše laboratoř se zabývá genetickými analýzami genu pro CD36 receptor a provádí testování chuti mastných kyselin na dobrovolnících.

Výzkum zubních agenezí

Naše laboratoř navázala na projekty prof. Míška a prof. Vaňka a ve spolupráci se zubními klinikami odhaluje mutace, které zapříčiňují zubní ageneze (oligodoncie, hypodoncie). Zubní ageneze se projevují jako chybění jednoho nebo více zubů, které se vůbec nevyvinou. Příčinou bývá porucha (mutace) genů, které jsou důležité pro vývoj zubů. Naší laboratoři se podařilo objevit v rodinách s oligodoncií dříve nepopsanou mutaci v genu pro PAX9 (Šerý et al., 2015) a dříve nepopsanou mutaci v genu pro MSX1 (Bonczek et al., 2018). Při výzkumu používáme technologii NGS (next generation sequencing).

Výzkum věkem podmíněné makulární degenerace

Podle světové zdravotnické organizace dnes patří věkem podmíněná makulární degenerace k jedněm z nejčastějších příčin slepoty. Mezi rizikové faktory patří vyšší věk, nevhodná strava, kouření, kardiovaskulární choroby atd. Věkem podmíněná makulární degenerace je multifaktoriální onemocnění, jehož důležitou komponentou je genetická složka. Naše laboratoř se zabývá výzkumem genetické podmíněnosti věkem podmíněné makulární degenerace. Jako první jsme popsali vztah mezi genem pro CD36 a zvýšením nitroočního tlaku po aplikaci avastinu do oka (Matušková et al., 2018).

Výzkum rozšíření rodu Borrelia v krevsajících členovcích

Lymská borelióza je onemocnění, které vzniká jako důsledek nákazy baktérií rodu Borrelia. Ta bývá do těla pacienta přenášena krevsajícími členovci, především klíštětem Ixodes riicinus. Naše laboratoř provádí systematické vyšetřování klíšťat z celého území České republiky pomocí metody RealTime PCR a pozitivní vzorky dále analyzuje pomocí DNA sekvenování a stanovuje druhy. Naše laboratoř poprvé popsala přítomnost druhu Borrelia spielmanii na území ČR (Bonczek et al., 2015).


Pracovní nabídky

Naše laboratoř spolupracuje na všech uvedených výzkumných aktivitách s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. V našich laboratořích najdou uplatnění nejen studenti biologických a biochemických směrů při vypracovávání bakalářských, diplomových a doktorských prací, ale rádi mezi sebou přivítáme i nové spolupracovníky z řad zkušených odborníků.


Laboratoř neurobiologie a patologické fyziologie