Grants

Grants

Projekty v řešení a v udržitelnosti

GA ČR

Název projektu: Úloha TMEM107 ve vývoji kraniofaciálních struktur

Anotace: Transmembránový protein 107 (TMEM107) je lokalizován v tranzitní zóně primární cilie a představuje klíčový regulátor její proteinové kompozice. Mutace v TMEM107 jsou spojeny se syndromy, které se manifestují širokou škálou defektů typických pro ciliopatie. V předkládaném projektu se zaměříme na úlohu TMEM107 ve vývoji kraniofaciálních struktur s důrazem na okulární a dentální tkáně. Pro tyto účely použijeme myší model, retinální organoidy a rovněž specifické buněčné linie, abychom detailně prostudovali kraniofaciální fenotypy a molekulární mechanismy, které se v souvislosti s deficiencí TMEM107 objevují a rezultují ve zmíněné vrozené vady. Unikátní kombinace více různých přístupů nám umožní nejen porozumět procesům, které jsou odpovědné za vznik kraniofaciálních defektů u zvířat a lidí, ale také rozšířit poznatky o molekulárních drahách specificky ovlivňujících vznik ciliopatií, které jsou s genem TMEM107 spojeny.

Registrační číslo: 21-05146S

Doba řešení: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

Řešitel: doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.  Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitel: Tomáš Bárta Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: Ing. Tomáš Zikmund Ph.D.  Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut

VÍCE +

Název projektu: Analýza tkáňové odpovědi na inhalaci nanočástic kovů a mechanismus jejich čištění

Anotace: Inhalace je klíčová cesta vstupu nanočástic do organismu. Inhalované nanočástice pronikají do plic, prochází přes alveolární kapilární bariéru do krve a jsou transportovány do sekundárních cílových orgánů. Tento projekt se zaměřuje na vliv inhalovaných ve vodě rozpustných a polorozpustných sloučenin olověných a kadmiových nanočástic, nacházejících se v městském aerosolu, na cílové orgány myší a dále na mechanismy odstraňování těchto kovů z různých exponovaných tkání. Myši budou vystaveny nanočásticím v inhalačních klecích pro zajištění fyziologické expozice podobné reálným podmínkám ve vzduchu v městských oblastech. Výsledky prohloubí znalosti o účincích inhalovaných nanočástic olova a kadmia s různými fyzikálně chemickými vlastnostmi na jednotlivé cílové orgány a přispějí k odhalení možných tkáňově specifických reakcí na expozici nanočásticím kovů. Zjištěné molekulární a buněčné mechanismy odstraňování nanočástic z exponovaných orgánů pomohou najít nové přístupy, jak zvýšit odstraňování těchto nanočástic v znečištěných průmyslových oblastech.

Registrační číslo: 20-02203S

Doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Řešitel: RNDr. Pavel Mikuška, CSc.  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.  Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

VÍCE +

 

MZ ČR

Název projektu: Nové metody analýzy procesů podílejících se na vzniku zubní ankylózy

Anotace: Zubní ankylóza je u člověka patologický proces, který vzniká přímou fúzí zubní tkáně s okolní kostí díky traumatům či zánětu v okolí zubu. Selháním interakce mezi těmito dvěma tkáněmi dochází k poruchám funkce zubu jako orgánu, která může vést k resorpci alveolární kosti. Tento stav končí často ztrátou zubu a vznikem podmínek nevhodných pro následnou rekonstrukci ztraceného zubu. Cílem projektu je odhalení buněčných a molekulárních procesů podílejících se na morfologických a funkčních změnách během vzniku zubní ankylózy u člověka. Projekt rovněž využije nové metodické přístupy jako LIBS, mikro CT analýzy či sledování změn exprese osteogenních faktorů v oblasti paradontu s cílem rozšířit znalosti o příčinách vzniku zubních ankylóz, jakož i možnosti preventivních přístupů při traumatech zubů.

Registrační číslo: NU20-06-00189

Doba řešení: 1.5. 2020 – 31.12. 2023

Řešitel: Doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.    Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: MUDr. et MUDr. Jan Štembírek, Ph.D.   Fakultní nemocnice Ostrava

Spoluřešitel: Prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

VÍCE +

Název projektu: Molekulární etiopatogeneze apikální periodontitidy a odontogenních cyst

Anotace: Infekce postihující kořenový kanálek zubu je nejčastější příčinou vzniku apikální periodontitidy (AP). Chronický zánět v periodonciu může vést k rozvoji radikulární cysty (RC), která patří k zánětlivým odontogenním cystám (OC). Další skupinu tvoří OC vývojové, k nimž se mimojiné řadí cysta folikulární (FC) a odontogenní keratocysta (OKC). Pro optimální volbu terapie a manažment pacientů je klasifikace OC, která reflektuje jejich etiopatogenezi a zahrnuje genetické faktory, zásadní. Cílem projektu je determinace rizikových faktorů rozvoje OC a zlepšení jejich diagnostiky. Projekt zahrnuje studii mikrobiomu kořenového kanálku zubu a OC zánětlivého původu, genetické asociační studie se zaměřením na imunitní profil pacientů a geny zapojené do odontogeneze, komparativní studie expresních profilů genů v různých typech OC, a studie vybraných molekulárních drah v patogenezi OC na animálním modelu. Na základě získaných výsledků se pokusíme navrhnout panel markerů pro predikci vzniku OC a jejich diferenciální diagnostiku.

Registrační číslo: NU20-08-00205

Doba řešení: 1.5. 2020 – 31.12. 2023

Řešitel: doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA   Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Spoluřešitel: MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D.   Fakultní nemocnice Brno

Spoluřešitel: Doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Název projektu: Prognostické a prediktivní markery invaze spinocelulárních karcinomů dutiny ústní a orofaryngu

Anotace: Karcinomy dutiny ústní a orofaryngu patří mezi deset nejčastěji se vyskytujících malignit v lidské populaci. Náš projekt je zaměřen na spinocelulární karcinom, který představuje v této oblasti nejfrekventovanější typ maligního onemocnění. Prognóza onemocnění zhoubným nádorem dutiny ústní a orofaryngu je dána především stupněm invazivity primárního tumoru a rozsahem metastatického postižení regionálních a vzdálených uzlin. Intenzita perineurální invaze koreluje s lokalizací nádoru, jeho rozsahem a přítomností uzlinových metastáz. V našem projektu se zaměříme na determinaci klinicky relevantních somatických mutací u pacientů s perineurální invazí a na analýzu exprese raných molekulárních markerů perineurální invaze na rozhraní nádorové a okolní tkáně. Dále budeme analyzovat úlohu primárních cilií a Sonic Hedgehog dráhy v buňkách spinocelulárního karcinomu a vliv modifikované SHH signalizace na jejich perineurální invazi. Primárním cílem projektu je zavést do rutinní histopatologické diagnostiky nové postupy umožňující lépe predikovat budoucí chování nádorových buněk, které povede ke zlepšení plánování další terapie u pacientů.

Registrační číslo: NU19-08-00383

Doba řešení: 1.5. 2019 – 31.12. 2022

Řešitel: Doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: MUDr. et MUDr. Jan Štembírek, Ph.D.   Fakultní nemocnice Ostrava

VÍCE +

 

MŠMT

Název projektu: EXCELENCE molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců

Anotace: Projekt je na zaměřen zvýšení úrovně výzkumu Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR v.v.i. To bude realizováno v letech 2016 -2022 posílením výzkumného týmu žadatele v oblasti výzkumu "Molekulární aspekty časného vývoje u obratlovců". Zvýšení kvality výzkumu na evropskou úroveň bude zajištěno nově vzniklým progresivním týmem kolem uznávaného zahraničního experta a rozvojem spolupráce se 3 strategickými zahraničními partnery.

Je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000460

Doba řešení: 1.10. 2016 – 31.10. 2022

Řešitel: Ing. Michal Kubelka, CSc.    Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Laboratory of Molecular Morphogenesis