Grants

Grants

Projekty v řešení a v udržitelnosti

GA ČR

Název projektu: Mechanorecepce jako mechanizmus řídící odontogenezi napříč obratlovci

Anotace: Mechanorecepce hraje roli v četných vývojových procesech včetně buněčné proliferace a diferenciace. Mechanicky vrátkované iontové kanály vnímají mechanické stimuly díky změnám tlaku vnějšího okolí na senzorické buňky. Hlavním cílem tohoto projektu je determinovat úlohu mechanorecepce se zaměřením na Piezo signalizaci během regulace růstu zubů a reparace zubní tkáně. Jako model pro studium růstu zubů využijeme myší řezáky včetně jejich okolních tkání a jako model reparace měkkých tkání bude sloužit myší molár. Navíc provedeme srovnání s jinými druhy obratlovců, které nám pomohou odhalit, zda je mechanorecepce obecný mechanismus využívaný všemi obratlovci bez ohledu na morfologii rozhraní mezi zubem a kostí během odontogeneze. Tento projekt nám pomůže pochopit nejen buněčné procesy zapojené v reparativní a regenerativní odontogenezi, ale také odkrýt obecnější otázky, které poskytnou detailní vhled do regulace vývojových procesů a hojení tvrdých tkání a dalece tak přesahující obor biologie zubu.

Registrační číslo: 22-02794S

Doba řešení: 1.1. 2022 – 31.12. 2024

Řešitel: Doc. RNDr. Marcela Buchtová Ph.D.   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: Mgr. Jan Křivánek Ph.D.  Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

VÍCE +

Název projektu: Úloha TMEM107 ve vývoji kraniofaciálních struktur

Anotace: Transmembránový protein 107 (TMEM107) je lokalizován v tranzitní zóně primární cilie a představuje klíčový regulátor její proteinové kompozice. Mutace v TMEM107 jsou spojeny se syndromy, které se manifestují širokou škálou defektů typických pro ciliopatie. V předkládaném projektu se zaměříme na úlohu TMEM107 ve vývoji kraniofaciálních struktur s důrazem na okulární a dentální tkáně. Pro tyto účely použijeme myší model, retinální organoidy a rovněž specifické buněčné linie, abychom detailně prostudovali kraniofaciální fenotypy a molekulární mechanismy, které se v souvislosti s deficiencí TMEM107 objevují a rezultují ve zmíněné vrozené vady. Unikátní kombinace více různých přístupů nám umožní nejen porozumět procesům, které jsou odpovědné za vznik kraniofaciálních defektů u zvířat a lidí, ale také rozšířit poznatky o molekulárních drahách specificky ovlivňujících vznik ciliopatií, které jsou s genem TMEM107 spojeny.

Registrační číslo: 21-05146S

Doba řešení: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

Řešitel: doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.  Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitel: Tomáš Bárta Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: Ing. Tomáš Zikmund Ph.D.  Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut

VÍCE +

 

MZ ČR

Název projektu: Nové metody analýzy procesů podílejících se na vzniku zubní ankylózy

Anotace: Zubní ankylóza je u člověka patologický proces, který vzniká přímou fúzí zubní tkáně s okolní kostí díky traumatům či zánětu v okolí zubu. Selháním interakce mezi těmito dvěma tkáněmi dochází k poruchám funkce zubu jako orgánu, která může vést k resorpci alveolární kosti. Tento stav končí často ztrátou zubu a vznikem podmínek nevhodných pro následnou rekonstrukci ztraceného zubu. Cílem projektu je odhalení buněčných a molekulárních procesů podílejících se na morfologických a funkčních změnách během vzniku zubní ankylózy u člověka. Projekt rovněž využije nové metodické přístupy jako LIBS, mikro CT analýzy či sledování změn exprese osteogenních faktorů v oblasti paradontu s cílem rozšířit znalosti o příčinách vzniku zubních ankylóz, jakož i možnosti preventivních přístupů při traumatech zubů.

Registrační číslo: NU20-06-00189

Doba řešení: 1.5. 2020 – 31.12. 2023

Řešitel: Doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.    Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: MUDr. et MUDr. Jan Štembírek, Ph.D.   Fakultní nemocnice Ostrava

Spoluřešitel: Prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

VÍCE +

Název projektu: Molekulární etiopatogeneze apikální periodontitidy a odontogenních cyst

Anotace: Infekce postihující kořenový kanálek zubu je nejčastější příčinou vzniku apikální periodontitidy (AP). Chronický zánět v periodonciu může vést k rozvoji radikulární cysty (RC), která patří k zánětlivým odontogenním cystám (OC). Další skupinu tvoří OC vývojové, k nimž se mimojiné řadí cysta folikulární (FC) a odontogenní keratocysta (OKC). Pro optimální volbu terapie a manažment pacientů je klasifikace OC, která reflektuje jejich etiopatogenezi a zahrnuje genetické faktory, zásadní. Cílem projektu je determinace rizikových faktorů rozvoje OC a zlepšení jejich diagnostiky. Projekt zahrnuje studii mikrobiomu kořenového kanálku zubu a OC zánětlivého původu, genetické asociační studie se zaměřením na imunitní profil pacientů a geny zapojené do odontogeneze, komparativní studie expresních profilů genů v různých typech OC, a studie vybraných molekulárních drah v patogenezi OC na animálním modelu. Na základě získaných výsledků se pokusíme navrhnout panel markerů pro predikci vzniku OC a jejich diferenciální diagnostiku.

Registrační číslo: NU20-08-00205

Doba řešení: 1.5. 2020 – 31.12. 2023

Řešitel: doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA   Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Spoluřešitel: MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D.   Fakultní nemocnice Brno

Spoluřešitel: Doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

 

 

MŠMT

Název projektu: EXCELENCE molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců

Anotace: Projekt je na zaměřen zvýšení úrovně výzkumu Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR v.v.i. To bude realizováno v letech 2016 -2022 posílením výzkumného týmu žadatele v oblasti výzkumu "Molekulární aspekty časného vývoje u obratlovců". Zvýšení kvality výzkumu na evropskou úroveň bude zajištěno nově vzniklým progresivním týmem kolem uznávaného zahraničního experta a rozvojem spolupráce se 3 strategickými zahraničními partnery.

Je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000460

Doba řešení: 1. 10. 2016 – 31. 10. 2022, prodlouženo do 30. 6. 2023

Řešitel: Ing. Michal Kubelka, CSc.    Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Laboratory of Molecular Morphogenesis