Informace a přístup k osobním údajům

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jmenování svého pověřence pro ochranu osobních údajů

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. se sídlem Rumburská 89, Liběchov, PSČ 277 21, IČO 67985904 (dále jen jako „ÚŽFG AV ČR, v. v. i.“), tímto ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jmenování svého pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen jako „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje subjekty údajů.

Identifikace a kontaktní údaje správce a zpracovatele osobních údajů

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
se sídlem Rumburská 89, Liběchov, PSČ 277 21
IČO: 67985904

IS DS: tw6hm2a
e-mail: uzfg@iapg.cas.cz
telefon: +420 315 639 532

Poskytováním informací subjektům údajů o zpracování osobních údajů a dotazů s touto problematikou je určen pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Identifikace a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

JUSTITIA LEGAL PARTNERS, s.r.o.
advokátní kancelář se sídlem Půtova 1219/3, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00
vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 276372
IČO: 06115071

IS DS: yhzi6a3
e-mail: legal@justitia.cz
telefon: +420 778 088 848 nebo +420 778 088 818

Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává tyto úkoly

 1. poskytuje informace a poradenství správci a zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších předpisů Evropské unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů
 2. monitoruje oblast ochrany osobních údajů, rozděluje odpovědnost, zvyšuje povědomí a odborně připravuje pracovníky zapojené do operací zpracování a souvisejících auditů
 3. poskytuje poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitoruje jeho uplatňování podle článku 35 obecného nařízení o ochraně osobních údajů
 4. spolupracuje s dozorovým úřadem
 5. působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 36 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a vede konzultace v jakékoli jiné věci
 6. poskytuje informace subjektům údajů o zpracování osobních údajů a zodpovídá dotazy s ochranou osobních údajů správcem spojené
 7. přijímá žádosti a námitky subjektů údajů
 8. přijímá odvolání souhlasů se zpracováním osobních údajů

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro jejich zpracování

Správce a zpracovatel osobních údajů provádí zpracování osobních údajů pouze pro účely

 1. plnění zákonných povinností (zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje)
 2. plnění smlouvy mezi smluvními stranami (zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů)
 3. vědecké a výzkumné činnosti správce osobních údajů (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušeného správce)
 4. plnění konkretizovaného v individuálním souhlasu se zpracováním osobních údajů (subjekt údajů udělí souhlas se zpracováním pro jeden či více konkrétních účelů)

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

 • Příjemci osobních údajů jsou vykonavatelé veřejné správy a u poskytování na základě předchozího souhlasu veřejnost.

Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

 • Správce a zpracovatelé osobních údajů nemají v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

 • Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, je stanovena příslušnými právními předpisy a u uložení na základě předchozího souhlasu činí 10 let.

Oprávněné zájmy správce osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f)

 • Oprávněným zájmem správce osobních údajů je řádný výkon vědecké a výzkumné činnosti, pro jejíž výkon byl správce zřízen.

Právo požadovat přístup k osobním údajům

 • Subjekt údajů může požádat o přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz a dále omezit jejich zpracování.
 • Subjektu údajů také svědčí právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a požádat o poskytnutí osobních údajů pro účely jejich přenosu k jinému správci.
 • Pro příjem takových žádostí a námitek je určen pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Subjekt údajů je oprávněn kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to je-li zpracování založeno na jeho dříve uděleném souhlasu.
 • Tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Pro příjem takových žádostí je určen pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 727/27
170 00 Praha 7 – Holešovice
IČO: 70837627

IS DS: qkbaa2n
email: posta@uoou.cz
telefon: +420 234 665 111

Požadavky, na jejichž základě dochází k poskytování osobních údajů

K poskytování osobních údajů dochází na základě zákona, plnění smluvních závazků. Subjekt údajů v případě plnění smluvních závazků nemusí osobní údaje poskytnout, lze-li účelu smlouvy dosáhnout i jinak. Ukáže-li se v takovém případě posléze dosažení účelu smlouvy z tohoto důvodu nemožným, může vzniknout u takového subjektu údajů nebo smluvní strany odpovědnost za újmu způsobenou správci osobních údajů.

Automatizované rozhodování

K automatizovanému rozhodování nedochází.