OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mezinárodní mobilita výzkumných a administrativních pracovníků ÚŽFG AV ČR

Anotace: V akademických institucích je k udržení špičkové úrovně výzkumu a zvyšování jeho efektivity nezbytná rozsáhlá mezinárodní spolupráce. Předkládaný projekt podpoří:

  1. navázání nových a rozšíření stávající spolupráce,
  2. získání nových zkušeností a praxe v zahraničí,
  3. transfer znalostí a zkušeností do domovské instituce v ČR. Mobilita je plánována pro 3 vědecké a 3 administrativní pracovníky, kteří nově nabyté teoretické i praktické zkušeností v zahraničí následně aplikují na pracovišti.

Je spolufinancován Evropskou unií. 

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017247

Doba řešení: 1. 10. 2021 – 30. 6. 2023 

Řešitel:    RNDr. Silvia Marková, Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

                RNDr. Petr Kotlík, Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

                Mgr. Karel Janko, Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

VÍCE +

eu

MSMT

Zkvalitnění strategického řízení na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. v oblasti lidských zdrojů ve vědě a výzkumu

Anotace: Nastavení strategického řízení v. v. i. v oblasti rozvoje lidských zdrojů v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award-toho bude dosaženo v rámci KA 02 Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a řízení VO (KA 03). Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení (KA 04). Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace (KA 05). Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje (KA 08).

Je spolufinancován Evropskou unií. 

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014650

Doba řešení: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2023

Řešitel: Ing. Jan Kopečný, DrSc.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

eu

MSMT

Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru

Anotace: Zhoubné nádory představují složitý ekosystém tvořený kromě maligních buněk i buňkami podpůrnými, které významnou měrou ovlivňují růst většiny nádorů. V onkologii zatím dominují snahy zasahovat přímo nádorové buňky. Terapeutický zásah do podpůrné složky nádorového ekosystému ale také může mít velké dopady na maligní buňky. V navrženém projektu budeme designovat látky pro potřeby možné inovativní onkologické terapie. Řešitelský tým dosud získal přes 70 relevantních patentů včetně mezinárodních.

Je spolufinancován Evropskou unií. 

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785

Doba řešení: 1. 9. 2018 – 30. 6. 2023

Řešitel: prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.    Univerzita Karlova,  1. lékařská fakulta

Spoluřešitel: Mgr. Michal Kolář, Ph.D.  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: Mgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

eu

MSMT

EXCELENCE molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců

Anotace: Projekt je na zaměřen zvýšení úrovně výzkumu Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR v. v. i. To bude realizováno v letech 2016 -2022 posílením výzkumného týmu žadatele v oblasti výzkumu "Molekulární aspekty časného vývoje u obratlovců". Zvýšení kvality výzkumu na evropskou úroveň bude zajištěno nově vzniklým progresivním týmem kolem uznávaného zahraničního experta a rozvojem spolupráce se 3 strategickými zahraničními partnery.

Je spolufinancován Evropskou unií. 

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000460

Doba řešení: 1. 10. 2016 – 30. 6. 2023

Řešitel: Ing. Michal Kubelka, CSc.   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

eu

MSMT