OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Zkvalitnění strategického řízení na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. v oblasti lidských zdrojů ve vědě a výzkumu

Anotace: Nastavení strategického řízení v.v.i. v oblasti rozvoje lidských zdrojů v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award-toho bude dosaženo v rámci KA 02 Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a řízení VO (KA 03). Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení (KA 04). Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace (KA 05). Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje (KA 08).

Je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014650

Doba řešení: 1.1. 2020 – 31.12. 2022

Řešitel: Ing. Jan Kopečný, DrSc.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

eu MSMT

Název projektu: Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru

Anotace: Zhoubné nádory představují složitý ekosystém tvořený kromě maligních buněk i buňkami podpůrnými, které významnou měrou ovlivňují růst většiny nádorů. V onkologii zatím dominují snahy zasahovat přímo nádorové buňky. Terapeutický zásah do podpůrné složky nádorového ekosystému ale také může mít velké dopady na maligní buňky. V navrženém projektu budeme designovat látky pro potřeby možné inovativní onkologické terapie. Řešitelský tým dosud získal přes 70 relevantních patentů včetně mezinárodních.

Je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785

Doba řešení: 1.9. 2018 – 30.6. 2023

Řešitel: prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.    Univerzita Karlova,  1. lékařská fakulta

Spoluřešitel: Mgr. Michal Kolář, PhD.  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: Mgr. Helena Kupcová Skalníková, PhD.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

eu MSMT

Název projektu: EXCELENCE molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců

Anotace: Projekt je na zaměřen zvýšení úrovně výzkumu Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR v.v.i. To bude realizováno v letech 2016 -2022 posílením výzkumného týmu žadatele v oblasti výzkumu "Molekulární aspekty časného vývoje u obratlovců". Zvýšení kvality výzkumu na evropskou úroveň bude zajištěno nově vzniklým progresivním týmem kolem uznávaného zahraničního experta a rozvojem spolupráce se 3 strategickými zahraničními partnery.

Je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000460

Doba řešení: 1.10. 2016 – 31.10. 2022

Řešitel: Ing. Michal Kubelka, CSc.    Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

eu MSMT