MŠMT

MŠMT

 

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

PROJEKTY +

OP JAK
Operační program Jan Amos Komenský
EU-MSMT

O programu – OP JAK

 

 

Program je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

PROJEKTY +

OP VVV
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
eu

Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce.

MŠMT

 

 

Program je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur.

INTER-EXCELLENCE
INTER-EXCELLENCE

INTER-ACTION
INTER-ACTION

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Život bez kyslíku: Adaptace buněčných organel anaerobních hub.

Anotace: Navržený projekt cílí primárně do oblasti základního výzkumu a plnění jeho cílů v rámci mezinárodní spolupráce s excelentním týmem v USA je plně v souladu s obecnými i specifickými cíli programu INTER-EXCELLENCE II a Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky. Jde o projekt, který navrhuje spolupráci dvou univerzitních pracovišť, Univerzity Karlovy a Kalifornské Univerzity v Santa Barbaře. Vysokou vědeckou úroveň laboratoře řešitele (Tachezy) a zahraničního řešitele (O’Malley) dokumentuje jejich publikační aktivita a citovanost prací. Jde o synergický projekt, který spojuje zkušenosti v oblasti výzkumu evoluce, biogeneze a funkce specializovaných organel anaerobních jednobuněčných patogenů s know-how pracoviště specializovaného na výzkum anaerobních hub s přesahem do biotechnologií zaměřených na využívání syntetických celulozomů hub při zpracování lignocelulózy nebo produkci sekundárních metabolitů s potenciálně léčebnými účinky. Společné úsilí povede k pochopení metabolismu anaerobních hub na kvalitativně vyšší úrovni.

Registrační číslo: LUAUS23052

Doba řešení: 1. 3. 2023 – 31. 12. 2026

Řešitel: Profesor RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.   Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitel: RNDr. Kateřina Olša Fliegerová CSc. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Kaspáza-1 a chondrocyty: integrace výzkumu orientovaného na osteoartritidu

Anotace: Formování a homeostáze chrupavek a kostí, které tvoří základ opěrného a pohybového aparátu těla, jsou atraktivním tématem základního i klinicky orientovaného výzkumu. Chondrogeneze se týká nejenom chrupavek, např. kloubních, ale i růstových plotének dlouhých kostí (endochondrální osifikace). Porušení homestáze těchto komponent může vést k bolestivým degenerativním onemocněním, jako je např. osteoartritida (OA). Prevence a léčba OA je jedním z cílů v souladu s celoevropskou koncepcí směřující k „celoživotnímu zdraví“, což souvisí se stárnoucí populací a zajištění kvalitního života i v pozdějším věku. Kaspázy, cysteinové proteázy dobře známé z procesů apoptózy a zánětu, zjevně vykazují výrazně širší spektrum funkcí, což se týká i chrupavek. Projektový tým nyní zveřejnil výsledky screeningového výzkumu efektu obecné inhibice kaspáz u chondrocytových mikromas. Data poskytla obecný přehled expresního profilu, ale poukázala i na změny u exprese genů souvisejících s OA. Molekulární mechanismy a vliv jednotlivých kaspáz na obecný účinek dosud nebyly specifikovány, jako horký kandidát se ukazuje např. kaspáza-1, a to v souvislosti s jejími nově se objevujícími funkcemi. Navrhovaný projekt bude profitovat z výzkumné synergie obou týmu a jejich nejaktuálnějších výsledků a klade si za cíl poskytnout nová data přispívající k pochopení molekulárních mechanismů inhibičního efektu kaspázy-1 u chondrocytů, a to s využitím normálních i OA-like chondrocytů, navíc u myších i lidských modelů. Tato inovativní komplexní strategie navíc zahrnuje i peptidomimetické inhibitory kaspázy-1 testované pro klinické aplikace: VX-740 (Pralnacasan) a VX-765 (Belnacasan).

Registrační číslo: LUABA22019

Doba řešení: 1. 7. 2022 – 31. 12. 2024

Řešitel: prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.    Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

TGFβ a FasL v kraniofaciální osteogenezi – integrace výzkumu

Anotace: Výzkum vzniku a vývoje kostí (osteogeneze) a jejich údržby (homeostáze) je atraktivním tématem pro základní i aplikovaný výzkum. Reparace kostí čelistí a nosu patří mezi nejčastější, co se týče hlavové části těla. Výzkum přirozeného vývoje a obnovy kostí na buněčné a molekulární úrovni poskytuje údaje, ze kterých často vycházejí reparační strategie a možnosti de novo tvorby orgánů a tkání. Mezi testované molekuly pro regenerativní medicínu patří také členové super rodiny TGFβ (kam spadají i kostní morfogenetické proteiny) a jedná se o signály nezbytné k zahájení osteogeneze. O TGFβ indukovaných drahách je hodně známo, aktuálně se však objevují nové komponenty molekulárních drah ovlivňovaných TGFβ, které mohou způsobovat odlišné cílové efekty. Prof. Yang Chai a jeho US tým poukázali na skutečnost, že v kraniofaciální morfogenezi mají TGFβ přímý vliv na FasL signalizaci, mimo jiné další dráhu uvažovanou pro terapie osteoporózy. Fas ligand a jeho receptor jsou tradičně spojovány s programovanou buněčnou smrtí, mechanismus jejich osteogenního efektu však znám není. ČR tým prof. Evy Matalové získal aktuální výsledky, které mimo jiné ukazují modulační účinek komponent signální dráhy FasL-Fas-kaspázy na osteokalcin, hlavní marker osteoblastů a sklerostin, hlavní marker osteocytů, tedy dvou typů buněk klíčových pro tvorbu kosti. Aktuální výsledky obou skupin mají výrazně synergický trend, což iniciovalo předložení projektu mezinárodní spolupráce. Cílem předkládaného projektu je integrace výzkumu na pracovišti v ČR a USA za účelem objasnění mechanismu nových funkcí komponent TGFβ-FasL zprostředkovaných drah v kraniofaciální osteogenezi. Integrace je plánována na úrovni sdílení nejaktuálnějších výsledků, koncipování strategického designu dalšího výzkumu, provádění následných metodických kroků a experimentů, sdílení materiálu, technologií a postupů za účelem získání originálních dat pro zveřejnění v kvalitních vědeckých časopisech s IF.

Registrační číslo: LTAUSA19033

Doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 prodlouženo do 31. 12. 2023

Řešitel: prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.    Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

INTER-COST
INTER-COST

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Novel aspects of signalling in bone related cells

Anotace: Despite relatively broad and still increasing knowledge in the cell signalling, new pathways or components are emerging and this applies to bone cells as well. With support of the running COST Action and international cooperation, the project aims to elucidate the molecular machinery and new functions involved in the signalling related to molecules such as CD95/CD178 and Myb. The project aims to integrate the most recent findings obtained in frame of research in the applicant´s lab with objectives of the running COST Action in order to expand the results using new approaches and to extend scientific outcomes. The contribution to the network will include new partners to accelerate and improve research with respect to explanation of new mechanisms of molecular signalling in bone-related cells.

Registrační číslo: LTC20048

Doba řešení: 1. 10. 2020 – 31. 1. 2023, prodlouženo do 10. 9. 2023

Řešitel: prof. RNDr. Eva Matalová, PhD.   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +