TA ČR

TA ČR

Název projektu: Inerciální systém pro měření a analýzu chůze prasat

Anotace: Cílem navrhovaného projektu je vytvoření systému a protokolu pro měření a analýzu chůze prasat. Systém bude obsahovat sadu inerciálních měřicích jednotek a nově vytvořený specializovaný software (SW) pro zpracování a analýzu naměřených signálů. Výstupem SW bude škála vypočítaných chůzových parametrů. Záměrem je poskytnout výzkumným i komerčním organizacím ucelený produkt pro analýzu chůze prasat. Tento nástroj bude snadno použitelný, s grafickým uživatelským rozhraním pro zobrazení naměřených signálů a export dat. Aplikační garant a cílové organizace budou moci využívat komerčně dostupný produkt místo nutnosti vytváření svých vlastních nástrojů pro analýzu chůze před započetím výzkumu. Ve výsledku to povede ke snížení nákladů studií. Vývoj systému bude dokončen před ukončením projektu.

Registrační číslo: TJ02000092

Doba řešení: 1.3. 2019 – 28.2.2021

Řešitel: Ing. Tereza Duspivová   České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

Spoluřešitel: Ing. Zdenka Ellederová, Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +

Název projektu: Standardizované kultivace, transplantace a uchovávání RPE buněk za účelem léčení věkem-podmíněné makulární degenerace (AMD)

Anotace: Cílem projektu je vývoj standardizované, bezpečné a účinné metody pro léčení suché formy věkem podmíněné makulární degenerace (AMD), pro kterou dosud neexistuje účinné léčení. Projekt usiluje o přenesení buněčná terapie AMD založené na transplantci pigmentových epiteliálních buňek sítnice (RPE) do klinických studií. Dílčí cíle projektu:1. izolace a kultivace lidských RPE buněk (hRPE), jak primárních hRPE buněk, tak hRPE buněk derivovaných z lidských indukovaných pluripotentních buněk (hiPS) 2. příprava nanovkákenných nosičů 3. transplantace nosičů pokrytých RPE buňkami do subretinálního prostoru 4. Neinvazivní (OCT, mfERG) a invazivní (IHC a TEM) post-operační monitorování 5. zavedení protokolů správné laboratorní praxe (GLP) pro izolaci, dlouhodobé uchovávání buněk a transplantaci.

Projekt TO01000107 s názvem „Standardizované kultivace, transplantace a uchovávánı́ RPE buněk za účelem léčenı́ věkem-podmı́něné makulárnı́ degenerace (AMD)“ byl částkou 36 159 587 Kč podpořen z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Grantů EEA a Technologické agentury České republiky. Cı́lem projektu je vývoj standardizované́, bezpečné́ a účinné metody pro léčenı́ suché formy věkem podmı́něné makulárnı́ degenerace (AMD), pro kterou dosud neexistuje účinné léčenı́.

Registrační číslo: TO01000107

Doba řešení: 1.1. 2021 – 30.4.2024

Řešitel: prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: MUDr. Miroslav Veith      Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Spoluřešitel: Professor Goran Petrovski, MD, PhD, Dr habil   University of Oslo, Center for Eye Research

Spoluřešitel: Ing. Hana Studenovská, Ph.D.      Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

LOGOLINK_KAPPA_B

VÍCE +