MV ČR

MV ČR

Systém pro vzorkování a detekci koronaviru a dalších původců respiračních onemocnění ze vzduchu

Anotace: Projekt je zaměřen na vývoj zařízení schopného vzorkovat ze vzduchu viry zodpovědné za respirační infekce člověka pro následnou analýzu jejich přítomnosti, a to se zřetelem na pandemii SARS-CoV-2. Hlavním účelem využití vzorkovacího zařízení by mělo být monitorování prostor s vysokou koncentrací osob. Výstupem projektu bude funkční vzorek zařízení schopného nasávat vzduch z garantovaného okolí, který bude následně přiveden na soustavu nanovlákenných filtrů nebo na povrch gelu, kde budou virové částice zachyceny a detekovány pomocí metod RT-qPCR a MOL-PCR. Testy efektivity zařízení budou provedeny s nepatogenním zástupcem koronavirů, kdy bude vzorkovač otestován v reálném provozu. Výsledky projektu budou prezentovány na odborných fórech a ve vědeckých časopisech.

Registrační číslo: VI04000071

Doba řešení: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Řešitel: Mgr. Petr Králík, Ph.D.   Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel: Mgr. Oto Pavliš, Ph.D.  Ministerstvo obrany, Vojenský zdravotní ústav Praha

Spoluřešitel: prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.  Vysoké učení technické v Brně,  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

VÍCE +