MZE

MZE

Optimalizace řı́zenı́ individuálnı́ reprodukčnı́ výkonnosti dojeného skotu

Anotace: Cı́lem projektu je optimalizovat řı́zenı́ reprodukce dojeného skotu jako problematické oblasti chovu s ohledem na změny klimatu vyvolávajı́cı́ intenzivnějšı́ tepelný, oxidativnı́ a metabolický stres při současné potřebě snižovánı́ frekvence hormonálnı́ho ošetřenı́ zvı́řat deklarované strategiı́ EU. K naplněnı́ cı́le budou využity tři dı́lčı́ vzájemně propojené tématické bloky zahrnujı́cı́: hodnocenı́ čerstvého ejakulátu v návaznosti na oxidativnı́ stres býků a možnosti cı́leného zvýšenı́ kvality inseminačnı́ch dávek (ubiquitinace, sexace); optimalizace individuálnı́ho časovánı́ inseminace krav podle metabolického a oxidativnı́ho stresu při sonograϐické kontrole průběhu vlastnı́ řı́je; vyhodnocenı́ biologické efektivity OPU a IVF jako šlechtitelského nástroje v závislosti na uvedených typech stresu u dojnic.

Registrační číslo: QK22010270

Doba řešení: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025

Řešitel: doc. Ing. Luděk Stádník Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluřešitel: Ing. Radek Holásek TAURA ET s.r.o.

Spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Bezdíček Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Spoluřešitel: MVDr. Radek Procházka CSc. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +