TA ČR

TA ČR

Inerciální systém pro měření a analýzu chůze prasat

Anotace: Cílem navrhovaného projektu je vytvoření systému a protokolu pro měření a analýzu chůze prasat. Systém bude obsahovat sadu inerciálních měřicích jednotek a nově vytvořený specializovaný software (SW) pro zpracování a analýzu naměřených signálů. Výstupem SW bude škála vypočítaných chůzových parametrů. Záměrem je poskytnout výzkumným i komerčním organizacím ucelený produkt pro analýzu chůze prasat. Tento nástroj bude snadno použitelný, s grafickým uživatelským rozhraním pro zobrazení naměřených signálů a export dat. Aplikační garant a cílové organizace budou moci využívat komerčně dostupný produkt místo nutnosti vytváření svých vlastních nástrojů pro analýzu chůze před započetím výzkumu. Ve výsledku to povede ke snížení nákladů studií. Vývoj systému bude dokončen před ukončením projektu.

Registrační číslo: TJ02000092

Doba řešení: 1. 3. 2019 – 28. 2.2021

Řešitel: Ing. Tereza Duspivová   České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

Spoluřešitel: Ing. Zdenka Ellederová, Ph.D.  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

VÍCE +