Výsledky Ceny Dr. Matouška

Výsledky Ceny Dr. Matouška

20. 08. 2021

Vyhodnocení práce nositelů bylo odsouváno v souvislosti s pandemií Covid-19. Proto nebyla možná ani jejich obhajoba před odbornou veřejností plánovaná na dny ÚŽFG 2019 a 2020 a proto jsme přistoupili k náhradnímu řešení, kdy externí členové Rady ÚŽFG AV ČR, v. v. i. zhodnotili závěrečné zprávy držitelů Cen Dr. Josefa Matouška, projednali jejich posudky a dospěli k následujícím závěrům:

Držitel Ceny dr. J. Matouška na rok 2018

Mgr. Rajan lyyappan, Ph.D.,
 Laboratoř biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk
s projektem
„Understanding the regulation of translational reprogramming in the meiosis and mitosis pre and post fertilization”

Dospěl k podrobnému popisu globálních translačních bloků v korelaci s opětovným zahájením vývoje oocytů, stejně tak jako vývojem zygot a raných embryí. Tato část práce staví definici translačního bloku u oocytů na vyšší úroveň a vytváří prostor pro další analýzy. Hlavní částí práce aplikanta, která byla exkluzivně podpořena tímto oceněním, byla analýza transkriptomu vázaného na polyzomy, která identifikovala množství genů, vesměs up- a down-regulovaných. Tyto kandidátní geny budou podrobně analyzovány a výsledky potvrzeny technikou qRT-PCR. Závěry uvedené v závěrečné zprávě jsou správné a plně podložené předloženými výsledky. Práce má velký publikační potenciál a Cena dr. J. Matouška k tomu významně přispěla.  Výsledek ohodnocen jako „Excelentní“

Závěrečná zpráva
Posudek Rady

Držitel Ceny dr. J. Matouška na rok 2019

RNDr. Dávid Drutovič, Ph.D.
Laboratoř integrity DNA
s projektem
„The development and optimization of live-cell imaging of mouse zygotes and human oocytes using light-sheet microscopic technology“

Projekt byl zaměřen na optimalizaci metody vizualizace živých buněk myších oocytů a lidských vitrifikovaných/rozmrazených oocytů s využitím fluorescentního light sheet mikroskopu Viventis LS1 Live. Cílem byla časosběrná analýza chyb segregace chromozomů vyskytujících se během meiózy. Protokol byl nejprve testován na myších zygotách a preimplantačních embryích s využitím mikroinjekce H2B-mCherry mRNA a SiR-tubulinu pro vizualizaci chromozomů a mikrotubulů. Byly testovány různé koncentrace mRNA společně se standardním, nebo nízkým kyslíkovým prostředím. Překvapivě lepší embryonální vývoj byl pozorován spíše u lidí než u kultivačních médií u myší. Na druhou stranu není překvapením, že vyšší počty blastocyst byly zjištěny při použití transgenních myších oocytů H2B-GFP bez nutnosti mikroinjekce mRNA. Optimalizovaný protokol byl poté úspěšně testován na lidských vitrifikovaných/rozmrazených oocytech. Zde autor narazil na problém s nižší permeabilitou SiR-tubulinu ve srovnání s myšími oocyty. Účinným řešením byla mikroinjekce mikrotubuly barvícího Map4-Egfp cRNA a následující inkubace v nižší koncentraci SiR – tubulinovém barvivua. Tím se extruze prvního polárního tělíska u lidských oocytů zlepší až na 85%. Výsledek ohodnocen jako „Excelentní“.

Závěrečná zpráva
Posudek Rady

Držitel Ceny dr. J. Matouška na rok 2019

Mgr. Ahmed Gad, Ph.D.
Laboratoř vývojové biologie
s projektem
Characterization and functional analysis of extracellular vesicles in follicular fluids: implications for porcine oocyte quality and development”

Projekt byl zaměřen na charakterizaci extracelulárních folikulů (EV) a jejich miRNA získaných buď z kvalitních či málo kvalitních prasečích folikulů. Vývojová schopnost příslušných oocytů byla analyzována barvivem lisaminovou modří pronikajícím do oocytů nízké kvality. Vědecká otázka zněla, zda existují diferenciálně exprimované miRNA, které by mohly být použity jako ukazatel kvality pro následný výběr vysoce kvalitních oocytů v prasečím modelu. Autor také provedl morfologickou analýzu extracelulárních váčků transmisní elektronovou mikroskopií (TEM) a hodnotil koncentraci EV v obou skupinách pomocí analýzy sledování nanočástic (NTA). Vzhledem k tomu, že velikost a koncentrace EV byly v obou experimentálních skupinách podobné, sekvenování izolovaných miRNA na sekvenátoru Illumina NovaSeq 6000 odhalilo 297 běžných miRNA a 9 miRNAs exkluzivních pouze pro jednu skupinu. Tyto miRNA budou dále analyzovány v budoucích experimentech. Projekt má význam pro stanovení kvality oocytů. Výsledek ohodnocen jako „Excelentní“.

Závěrečná zpráva
Posudek Rady