Zkvalitnění strategického řízení v oblasti lidských zdrojů ve VaV

Zkvalitnění strategického řízení v oblasti lidských zdrojů ve VaV

Projekt ÚŽFG je zaměřen na rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerů, výzkumných a dalších pracovníků za účelem zvýšení jejich odborné kapacity pro manažerské řízení i strategické řízení výzkumu a vývoje, vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek a prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje prostřednictvím nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování a přijímání výzkumných pracovníků a s cílem implementace Strategie řízení lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R) a získání ocenění HR Award. 

Budou vytvořeny a implementovány strategie RLZ, udržitelného rozvoje,vnitřního hodnocení, mezinárodní spolupráce a popularizace.  Bude modernizován systém strategického řízení v ÚŽFG a dojde ke zvýšení kvalifikace pracovníků v oblastech souvisejících s řízením VaV. 

Celkem bude projektem podpořeno 148 zaměstnanců ústavu. To bude realizováno v letech 2020 - 2022.

Hlavní cílem projektu je nastavení strategického řízení ústavu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award a získání a udržení HR AWARD.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a řízení výzkumné organizace
  • Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení 
  • Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje