prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Vzdělání

1994 Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Získání titulu Bc. v oboru Obecná biologie
1996 Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Získání titulu Mgr. v oboru Fyziologie živočichů
Téma diplomové práce: Souvislosti vzniku hypertenzní choroby
2000 Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Získání titulu Ph.D. v oboru Fyziologie a vývojová biologie živočichů
Téma disertační práce: Vztah mezi vybranými polymorfizmy DNA a dispozicemi k závislosti na metamfetaminu
2005 Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Získání titulu RNDr. v oboru Fyziologie a vývojová biologie živočichů
Téma disertační práce: Hyperkinetická porucha v dětském věku z pohledu molekulární biologie
2007 Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Jmenování docentem v oboru Fyziologie živočichů
Základní obor: Fyziologie živočichů a člověka
2017 Jmenován profesorem v oboru Genetika a molekulární biologie

 

Zaměstnání a pracovní zařazení

2017-dosud Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
1998-dosud Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Vedoucí Laboratoře neurobiologie a molekulární psychiatrie
Hlavní pracovní náplň:
Výuka a garance předmětů: Neurobiologie, Molekulární psychiatrie, Struktura a funkce buňky, DNA diagnostika, DNA diagnostika cvičení
Vedení desítek bakalářských, diplomových a doktorských prací
Vedení výzkumných projektů
2017-dosud Ústav živočišné fyziologie a genetiky, AV ČR, Veveří 97, 602 00 Brno
Vedoucí laboratoře Laboratoř neurobiologie a patologické fyziologie
Hlavní pracovní náplň:
Výzkum v oblasti neurověd (molekulární podstata psychických poruch jako jsou schizofrenie, Alzheimerova choroba), výzkum toxických vlivů nanočástic na modelový organizmus myši
Vedení desítek bakalářských, diplomových a doktorských prací
Vedení výzkumných projektů
2010-2016 Ústav živočišné fyziologie a genetiky, AV ČR, Laboratoř embryologie živočichů, Veveří 97, 602 00 Brno
vědecký pracovník
2005-2008 Ústav lékařské biochemie, 1. LF UK, Alberov 4, 128 00 Praha 2
vědecký pracovník
Hlavní pracovní náplň:
Výzkum v oblasti fyziologie stresu

 

Zahraniční pobyty a stáže

duben 1999 Francie - CNRS, Inst. Europeen des Science du Gout, Dijon
březen 2000 Francie – Université de Bourgogne, Faculté des Sciences de la Vie, 6 Boulevard Gabriel, 21000 Dijon
únor 2016 Austrálie - School of Medical Sciences (Anatomy and Histology) and Bosch Institute, Sydney Medical School, The University of Sydney NSW 2006

 

Hlavní vědecké zájmy

  • buněčná a molekulární fyziologie, patofyziologie
  • neurobiologie, neurofyziologie, molekulární psychiatrie
  • klinická mikrobiologie

 

Mezinárodní spolupráce

  • Sydney Medical School, The University of Sydney
  • Faculté des Sciences de la Vie, Université de Bourgogne, Dijon
  • Medizinischen Universität Graz

 

Pedagogické aktivity

Na Přírodovědecké fakultě MU v Brně garantem a přednášejícím přednáškových cyklů:

1999-dosud Neurobiologie
2006-dosud Struktura a funkce buňky
2008-dosud DNA diagnostika
2012-dosud Molekulární psychiatrie

 

Vědecké publikace

  • autor nebo spoluautor desítek vědeckých článků (full papers) a přehledových článků (reviews) s více než 500 citačními ohlasy
  • H index = 14

 

Vědecké projekty

Řešitel nebo spoluřešitel projektů:

2018-2021 Úloha genu pro CD36 v patogenezi Alzheimerovy choroby, AZV ČR
2016-2019 Genetika a epidemiologie Alzheimerovy choroby, AZV ČR
2016-2019 Genetika a epidemiologie mírné kognitivní poruchy, AZV ČR
2016-2019 Mikrovaskulární abnormality jakožto endofenotyp schizofrenie, AZV ČR
2012-2018 Centrum studií toxických vlastností nanočástic, GAČR,
2011-2014 Výzkum a vývoj souprav pro DNA diagnostiku infekčních plicních onemocnění, Poskytovatel: MPO-Ministerstvo průmyslu a obchodu
2010-2015 Molekulární diagnostika hypodoncie a možnosti zubních autotransplantací, poskytoval IGA Ministerstvo zdravotnictví
2010-2015 Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby, poskytovatel IGA Ministerstvo zdravotnictví
2013-2015 Epidemiologie a genetika schizofrenie, poskytovatel IGA Ministerstvo zdravotnictví
2009-2012 Výzkum a vývoj laboratorních diagnostických souprav pro medicínské využití, Poskytovatel: MPO-Ministerstvo průmyslu a obchodu
1/2007-12/2009 Rizikové faktory u perzistentní formy hyperkinetické poruchy (ADHD). Longitudinální, klinická a molekulárně-genetická studie, poskytovatel IGA Ministerstvo zdravotnictví ČR
1/2005-12/2007 DNA diagnostika bakteriálních a virových zánětů rohovky, poskytovatel IGA Ministerstvo zdravotnictví ČR
1/2004-12/2006 Molekulární příčiny dispozic ke vzniku alkoholizmu, poskytovatel IGA Ministerstvo zdravotnictví ČR
1/2001-1/2005 Klinické a molekulárně-biologické koreláty hyperkinetické poruchy v dětském věku, poskytovatel IGA Ministerstvo zdravotnictví ČR
1/2000-1/2002 Genetika závislostí: zjišťování vztahu polymorfizmů kandidátních genů k alkoholizmu, poskytovatel IGA Ministerstvo zdravotnictví ČR