Laboratoře


Laboratoř buněčné regenerace a plasticity


Vedoucí oddělení:
Ellederová Zdenka, Ing., PhD.
Činnost oddělení:

 Konference From reproductive biology to large animal models of human diseases. Registrace zde.

  Výběrové řízení na obsazení místa Veterináře Laboratoře buněčné regenerace a plasticity

 Laboratoř buněčné regenerace a plasticity a Centrum PIGMOD hledá mladého vědeckého pracovníka

Hlavním cílem LBRP je biomedicínsky výzkum na miniaturním praseti. Studie prováděné na modelu miniaturního prasete jsou stále více předmětem zájmu vědců z různých oblastí výzkumu. Přednostmi miniaturních prasat je relativně nízká cena, fyziologická podobnost jednotlivých orgánových soustav s člověkem a minimální etické překážky. Velkou budoucnost má prase především jako modelové zvíře v oblasti neurověd a buněčné terapie.

Díky velké finanční i vědecké podpoře CHDI Foundation (http://chdifoundation.org) a na základě široké mezinárodní spolupráce se špičkovými laboratořemi se v roce 2009 LBRP podařilo vytvořit transgenní model miniaturního prasete nesoucího N-terminální fragment lidského mutovaného huntingtinu (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25063429). V současné době LBRP disponuje již několika generacemi těchto transgenních prasat, na jejichž charakterizaci se podílí mnoho tuzemských i zahraničních vědeckých týmů. Vzhledem k tomu, že se jedná o smrtelné neurodegenerativní onemocnění, na které současná medicína nemá účinný lék, má vytvoření tohoto jedinečného modelu velký význam, jednak pro poznání biologické podstaty této choroby, ale i pro úspěšné testování všech nových léků a léčebných postupů. V současné době ve spolupráci se CHDI Foundation a jejich partnery plánujeme provedení experimentů, jejichž cílem bude potlačení exprese mutovaného huntingtinu pomocí genové terapie.

 

Na základě dlouholeté spolupráce s panem profesorem Martinem Maršalou z UCSD v San Diegu (http://anesthesia.ucsd.edu/research/faculty-research/Pages/marsala.aspx), ÚEF SAV a NBÚ SAV v Košicích byl v LBRP vyvinut počítačem řízený kompresní model poškození míchy u miniaturního prasete (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Navarro%2C+SCI%2C+minipig), který jak klinicky tak i histopatologicky věrně napodobuje poškození míchy u člověka. Tento model je využíván zejména pro preklinické testování nově vytvořených neurálních buněčných linií (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22889456; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20412634) a je rovněž limitujícím prvkem pro následné zavedení potenciální terapie poškození míchy do klinické praxe.

 

LBRP také spolupracuje s lékaři z ÚVN Praha, Nemocnice Hořovice a IKEM Praha na problematice onemocnění gastrointestinálního traktu. Cílem této spolupráce je trénink nových i stávajících chirurgických technik, srovnání jejich terapeutické účinnosti a zavádění nových chirurgických postupů do klinické praxe (NOTES – Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery, POEM – Peroral Endoscopic Myotomy, (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23073683, http://www.csgh.info/detail.php?stat=885, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22826620, http://www.csgh.info/detail.php?stat=883, http://www.csgh.info/detail.php?stat=884, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22509657, http://www.csgh.info/arch_detail.php?stat=524 http://www.csgh.info/arch_detail.php?stat=527, http://www.csgh.info/arch_detail.php?stat=543).

 

LBRP se již mnoho let zabývá studiem kmenových buněk, se zaměřením zejména na izolaci, kultivaci, charakterizaci a diferenciaci prasečích mezenchymových, nervových, epidermálních a nyní nově i retinálních kmenových buněk izolovaných z miniaturních prasat (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21401296, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19093745, http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=2B06130, http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=1M0538). Retinální buňky v kombinaci s vhodnými syntetickými membránami vyrobenými v ÚMCH Praha, které jsou testovány v preklinických experimentech na našich miniaturních prasatech, mohou v budoucnu představovat jeden z možných způsobů léčby věkem podmíněné makulární degenerace (Age-related Macular Degeneration; http://en.wikipedia.org/wiki/Macular_degeneration) u lidí.

LBRP se podílí i na organizaci a vedení praktických kurzů pro mediky pod záštitou soukromých firem a nemocnic, v rámci kterých si absolventi lékařských fakult mohou zlepšit svoje chirurgické dovednosti, které pak budou aplikovat v klinické praxi.

Naše Liběchovská prasátka stejně jako ostatní pokusná zvířata si zaslouží naši úctu i vděčnost, za to že obětují své životy, abychom mi lidé mohli žít či žít lépe.

Granty a projekty

Adresa:
ÚŽFG AV ČR, v.v.i.
Laboratoř buněčné regenerace a plasticity
Rumburská 89
277 21 Liběchov

  Vedoucí laboratoře:

    Ellederová Zdenka, Ing., PhD.

  Vědečtí pracovníci:

    Mgr. Ing. Amrichová Jana, PhD.
    Ardan Taras, MUDr.,PhD.
    Hansíková Hana, RNDr.,CSc.
    doc. MUDr. Hucl Tomáš, PhD.
    Juhás Štefan, MVDr., PhD.
    Klíma Jiří, Mgr., CSc.
    Martínek Jan, MUDr.,PhD.
    Motlík Jan, prof., MVDr., DrSc.
    Nagyová Eva, D. V. M., PhD., DSc.

  Odborní pracovníci:

    Doležel Radek, MUDr.
    MUDr. Pažin Jaroslav

  Postdoktorand:

    Ryska Ondřej, MUDr., PhD.

  Doktorandi:

    Baxa Monika, Mgr.
    Bohuslavová Božena, MVDr.
    MUDr. Kalvach Jaroslav
    Lišková Irena, MUDr.
    Mačáková Monika, MVDr.
    Rausová Petra, Mgr.
    Valeková Ivona, Mgr.
    Mgr. Vidinská Daniela
    Vochozková Petra, Mgr.

  Laboranti:

    Deylová Irena
    Jandurová Patricia
    Říhová Hana
    Trávníčková Lenka
    Walterová Barbora

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz