Laboratoře


Laboratoř evoluční genetiky savců


Vedoucí oddělení:
Macholán Miloš, prof., RNDr., CSc.
Činnost oddělení:

Výzkumné aktivity laboratoře byly zaměřeny na dvě oblasti. První oblast sestávala ze studia genetické proměnlivosti, fylogeografie a evoluce volně žijících druhů myší rodu Mus (M. macedonicus, M. spicilegus) a jejich vztahu k nově idetifikovaným poddruhům a druhům (M. m. spretoides, M. s. adriaticus, M. cypriacus). Druhá oblast výzkumu se týkala různých aspektů hybridizace u domácích myší komplexu M. musculus, včetně charakteru introgrese několika autozomálních a na pohlavní chromozomy vázaných molekulárních markerů a morfologických znaků přes hybridní zónu mezi M. m. musculus a M. m. domesticus, odhadu klíčových evolučních parametrů (disperze, selekce, bariéra toku genů, reprodukční zdatnost hybridů), genomické a proteomické analýzy hlavních močových proteinů (MUPů) a hledání nových vhodných molekulárních markerů ze skupiny SINE elementů.

Většina členů laboratoře se podílí na výchově mladých vědců. Dva vědečtí pracovníci jsou zaměstnáni rovněž na univerzitách.

Adresa:
ÚŽFG AV ČR, v.v.i.
Laboratoř evoluční genetiky savců
Veveří 97
602 00 Brno 2

 

Vyšlo v srpnu 2012:                                                                                        Vyšlo 2014:


  Vedoucí laboratoře:

    Macholán Miloš, prof., RNDr., CSc.

  Postdoktorandi:

    Hiadlovská Zuzana, Mgr., Ph.D.
    Mikula Ondřej, Mgr., Ph.D.
    Vošlajerová Barbora, RNDr., Ph.D.

  Doktorand:

    Mgr. Bufková Daniszová Kristina, Ph.D

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz