Nové biomedicínské centrum PIGMOD v Liběchově

Ústav živočišné fyziologie a genetiky (ÚŽFG) AV ČR byl úspěšný v soutěži o prostředky z evropských strukturálních fondů z druhé prioritní osy (Regionální centra výzkumu) Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se svým projektem EXAM (Experimental Animal Models). Na jeho základě bude v příštích letech v Liběchově vytvořeno nové centrum špičkových laboratoří PIGMOD (Pig Models of Diseases), jehož výstupy by měly směřovat především do aplikační sféry. Dalším neméně důležitým cílem je však také přispět k objasnění podstaty chorob nervového systému a nádorových onemocnění a výchova mladých výzkumných pracovníků. Plánovaný výzkum by měl vést k identifikaci nových biomarkerů a ověřování terapeutických postupů především v míšním poškození, Huntingtonově chorobě a lidském melanomu.

Již 1. dubna 2012 započaly přípravné práce realizace projektu, jehož celkové náklady jsou 174,5 milionů korun, z nichž převážná část (85 %) bude hrazena z prostředků Evropské unie. Z této částky půjde 85 milionů na výstavbu nových laboratoří a operačních či chovných jednotek pro experimentální zvířata a 40 milionů na jejich vybavení nejmodernějšími přístroji. Se zahájením vědeckého programu se počítá od začátku roku 2013 a bude se na něm podílet 31 výzkumných pracovníků.
 
Vědecký program tohoto projektu zahrnuje kromě jiného vypracování biomedicínského modelu Huntingtonovy choroby a traumatického míšního poškození u miniprasat. Oba modely budou vědecky rozvíjeny a připravovány pro budoucí testování, jak nových farmak, tak metod buněčné terapie i molekulární biologie. Biomedicínský model Huntingtonovy choroby na miniprasatech umožní testování všech nových léčebných postupů jak farmakologických, tak pomocí nových molekulárně biologických metod.
Další oblastí výzkumu je také studium unikátního zvířecího modelu – linie prasat MeLiM ( Me lanoma-bearing Li bechov M inipig) s dědičně založeným melanomem. Experimentální úsilí v tomto směru bude zaměřeno na diverzifikaci základní linie MeLiM ve dvě sublinie, s progredujícím a se spontánně regredujícím melanomem a vytvoření buněčných linií z nádorů těchto sublinií vhodných pro studium melanomu na úrovni in vivo a in vitro.
 
Experimentální program nového Centra má výrazný aplikační potenciál v léčbě míšního poškození pomocí buněčné terapie, či v léčbě pacientů s metastazujícím melanomem, stejně tak jako i pro diagnostiku Huntingtonovy choroby. Spolupráce laborator?í centra PIGMOD s aplikační sférou bude vedle základního výzkumu představovat podstatnou část objemu vědecké činnosti. Pro další udržitelnost v období po ukončení projektu totiž centrum musí z jedné třetiny pokrýt své provozní náklady samo, a to převážně ze spolupráce s firmami. Již nyní se laboratoře budoucího centra podílí na řešení řady projektu? financovaných soukromými firmami či nadacemi, jako je např. HigQ, Neuralstem či Synovo.
 
  Tisková zpráva o ukončení projektu 
 

Odkaz na nové stránky PIGMOD zde.

Kontakt:
prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., koordinátor projektu
Tel.: +420 315 639 560, e-mail:
 
Mgr. Soňa Benešová, aplikační manažer
Tel.: +420 315 639 505, e-mail:
 
 

 

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz