Výzvy pro ÚŽFG

Výzvy pro ÚŽFG

46. Interreg Europe: IV. Interreg program

Vyhlašuje ERDF, program podporuje spolupráci institucí alespoň 3 ze 4 skupin zemí v EU („jižní“, „západní“, „severní“, „východní“).

45. COST 2018

Vyhlášeno v rámci ERA – žádoucí pro projekty s monitorovacím indikátorem zahr. grantu.

 • Soutěž podporuje mezinárodní spolupráci VaVaI týmů min. ze 7 zemí, z toho alespoň 50% nové země EU typu ČR.
 • Financování cestovného a mobilitních a „soft“ akcí s možností využít projektu jako prekurzoru pro projekty „hard“ akcí (financující přímo výzkum).
 • http://www.cost.eu/participate/open_call
 • Deadline 29. 11. 2018
44. MZV – AZV 2019 - 2022

Vyhlašuje MZV, soutěž podporuje zdravotnický aplikovaný výzkum na léta 2015 – 2022, aktuální výzva se týká projektů 1.5. 2019 – 31.12. 2022

43. Mobility Německo

Vyhlašuje AVČR, soutěž podporuje spolupráci VaVaI týmů mladých vědců ČR a Německa (tým musí obsahovat Ph.D. studenty či ESR)

42. Mobility Plus Belgie

Vyhlašuje AVČR, soutěž podporuje spolupráci VaVaI týmů mladých vědců ČR a Belgie (tým musí obsahovat Ph.D. studenty či ESR).

41. Mobility Plus Japonsko

Vyhlašuje AVČR, soutěž podporuje spolupráci VaVaI týmů mladých vědců ČR a Japonska (tým musí obsahovat Ph.D. studenty či ESR).

40. Mobility Plus Čína

Vyhlašuje AVČR, soutěž podporuje spolupráci VaVaI týmů mladých vědců ČR a Číny (tým musí obsahovat Ph.D. studenty či ESR).

39. Mobility Itálie

Vyhlašuje AVČR, soutěž podporuje spolupráci VaVaI týmů ČR a Itálie

38. Nikon Small World – mezinárodní soutěž

Vyhlašuje společnost Nikon, soutěž hodnotí zaslané mikrofotografie pořízené světelným mikroskopem.

37. NIH RFA-DA-18-018

Poskytovatel US Federal Government na výzkum v oblasti BRAIN Initiative: Tools to target, identify and characterize non-neuronal cells in the brain

 • příjemce instituce v i mimo USA
 • Rozpočet není definován
 • Deadline: 4. 10. 2018
36. NIH PAR-17-309

Poskytovatel US Federal Government na výzkum v oblasti Cellular and Molecular Biology of Complex Brain Disorders

 • příjemce instituce v i mimo USA
 • Rozpočet není definován
 • Deadline: 16. 6. a 16. 7. 2018
35. Visegrad Grants

Vyhlašuje Mezinárodní visegrádský fond na interní a externí spolupráci V4 (CZE/SLO/HUN/POL), příjemce právnická osoba ze země V4

 • Průměrná částka cca 20 000 EUR, relativně snadný způsob získat částku do 6 000 EUR; z grantu nelze financovat infrastrukturu a investiční výdaje, ideální na konference, vzdělávání, vznik platforem spolupráce…
 • Pokyny: http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/visegrad-plus/
 • Deadline: 1. červen, 1. říjen
34. Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Vyhlašuje MŠMT v rámci OP VVV, cílem je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací, rozvoj kapacit v oblasti transferu technologií, rozvoj vnitřního hodnocení VO, mezinárodní spolupráci a internacionalizaci, popularizace VaV, podpora implementace strategie open access a kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a s cílem získání ocenění „HR Award“ (https://euraxess.ec.europa.eu/useful-information/policy-library)

 • Administrativně náročné, významné finanční prostředky, zavádění nových metodik do fungování VO
 • Minimální výše způsobilých výdajů 5 000 000 Kč Maximální výše způsobilých výdajů 70 000 000 Kč
 • Deadline: říjen 2018
33. Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků II

Vyhlašuje MŠMT v rámci OP VVV na podporu mezinárodní mobility výzkumných pracovníků; pobyty výzkumných pracovníků v zahraničních VO (v rámci i mimo EU); pobyty zahraničních výzkumných pracovníků v českých VO.

 • Vysoké procento úspěšnosti.
 • Deadline: cca říjen 2018
32. Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II

Vyhlašuje MŠMT v rámci OPVVV na podporu projektů kladně hodnocených v Horizont 2020 – MSCA Individual Fellowships, které byly v roce 2017 předloženy a nemohly být z důvodu nedostatku financí podpořeny a dostaly se na seznam „no money“ projektů (Individual Fellowships – European Fellowships H2020–MSCA-IF–2017).

 • Žádost obsahující takový projekt se nesmí obsahově lišit od žádosti schválené v Horizontu 2020 – MSCA-IF včetně zachování hostitelské organizace.
 • Vysoká úspěšnost způsobilých včas podaných žádostí
 • Minimální délka projektů je 12 měsíců, maximální délka je 51 měsíců.
 • Deadline: 31. 8. 2018
31. Stipendium Thermo Fisher a ČSMS

Udělení dvouročního stipendia mladému vědeckému pracovníkovi v celkové výši 200 tisíc Kč. Stipendium pro vědecké pracovníky s ukončeným vysokoškolským vzděláním. Horní hranice věku je dosažených 30 let v prvním roce udělení stipendia. Stipendium je dvouleté s částkou 100 tis. Kč na jeden rok. Stipendium se vyhlašuje každý rok pro jednoho pracovníka.

30. MSCA Individual Fellowships

Vyhlašuje Evropská komise, cílem s je dále podpořit kariéru už zkušených, mimořádně kvalitních vědců a výzkumníků prostřednictvím výzkumného pobytu na některé evropské výzkumné instituci.

29. MSCA COFUND

Program vyhlašuje Evropská komise, cílem je stimulovat regionální, národní a mezinárodní programy, které budou podporovat rozvoj kariéry vědců a výzkumníku a jejich mobilitu ve všech fázích jejich kariéry. Žádosti se mohou týkat buď komplexního doktorského výukového programu, nebo systému individuálních stipendií.

28. TAČR Delta (6.)

Na podporu spolupráce s čínskými teritorii Zhejiang (Če-ťiang), Jiangsu (Ťiang-su), Tchaj-wanem, Spolkovou republikou Německo, Korejskou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou.

 • Délka řešení projektů je 36 měsíců.
 • Programu DELTA se musí účastnit vždy minimálně jeden uchazeč ze země, v níž sídlí partnerská agentura a minimálně jeden uchazeč z České republiky, který je podnikem (+ případná VO). Z prostředků státního rozpočtu České republiky mohou být prostřednictvím TA ČR hrazeny pouze náklady uchazečů z České republiky. Nutnou přílohou projektové žádosti je potvrzení zahraničního partnera o podání žádosti k partnerské grantové instituci v zahraničí.
 • Maximální možná podpora na celé období řešení jednoho projektu ze strany poskytovatele je 25 mil. Kč. Výše podpory: max. 100 % (u VO)
 • Deadline: červen 2018
27. GAČR EXPRO

Pro výzkumné týmy vedené špičkovou mezinárodně uznávanou vědeckou osobností nebo mladým vědeckým pracovníkem s přesvědčivým potenciálem pro excelenci. Způsobilý žadatel musí mít excelenci, dosažené publikační výsledky, mezinárodní ohlas, zvané přednášky, předchozí zkušenosti s řešením projektů, schopnost vést výzkumný tým.

 • Předpokládaná výše dotace do 10 mil. Kč / rok, investice budou umožněny do 20 % dotace. Výše mezd neomezena.
 • Podmínkou pro úspěšné splnění projektu EXPRO bude závazek řešitele nebo některého z členů jeho týmu podat do šesti let od začátku řešení projektu návrh ERC projektu.
 • Délka projektu: 5 let
 • Deadline: druhé čtvrtletí 2018
26. Společné česko-rakouské výzkumné projekty 2019 – 2020

Vyhlašuje MŠMT pro navazování kontaktů a rozvoj spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

25. ITÁLIE - CNR Letní škola pro PhD studenty a mladé vědce

Letní škola v CNR Research area, která je určena pro studenty Ph.D. nebo pro mladé vědce do 35 let věku s max. 5 lety zkušeností s vědeckou prací proběhne  4. – 8. 6. 2018 v Římě.

24. INTER- ACTION (LTAUSA18)

MŠMT pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci. Jedná se o nástupce programů KONTAKT II a GESHER/MOST. Nutnou přílohou projektové žádosti je tzv. Letter of intent.

23. Společné česko-ukrajinské výzkumné projekty 2019 – 2020

MŠMT s cílem napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

22. TAČR Národní Centrum Kompetence

Projekty vyžadují dokument ustavující Radu centra NCK, včetně činnosti a funkce Rady centra. Může se jednat o smlouvu, případně jednací řád nebo nebo jiný právně závazný dokument. NCK musí mít celorepublikový význam a vycházet ze stávajících center excelence/kompetence/infrastruktur /roadmap ČR / VaVpI

 • Investice způsobilé do výše odpisů
 • Nutná vazba na další centra, vytvoření virtuálního výzkumně servisního centra se samostatným vedením.
 • TAČR předpokládá udělení max 6  projektů
 • Deadline: 31. 5. 2018
21. TAČR EPSILON 4. výzva

TAČR pro projekty, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

 • Max. výše podpory na projekt: 60%
 • Doba trvání: max. 48 měsíců
 • Povinností je tzv. aplikační garant, tj. organizace (právnická osoba či podnikající fyzická osoba), která má zájem na uplatnění a využití plánovaných výstupů projektu výzkumu a vývoje v praxi, lze doložit jakýmkoliv dokumentem: smlouvou  o  smlouvě  budoucí,  smlouvou  o  využití výsledků apod.
 • Deadline: 12. 4. 2018
20. GAČR Standarní / Junior

Standardní / Juniorské projekty s dobou řešení dva až tři roky. Navrhovatel juniorských grantových projektů základního výzkumu může být pouze pracovník působící v oblasti základního výzkumu, který řádně ukončil doktorské studium, od ukončení jeho doktorského studia uplynulo nejvýše 8 let, ke dni vyhlášení soutěže absolvoval postdoktorskou stáž na území jiného státu, než ve kterém získal akademický titul Ph.D. nejméně 6 měsíců.

Deadline: 11. 4. 2018.

19. GAČR mezinárodní

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mezinárodních grantových projektů je vyhlašována ve spolupráci s partnerskými grantovými agenturami DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft), MOST (Ministry of Science and Technology, Čína) a NRF (National Research Foundation of Korea).

 • Žadatel musí uvést jméno kontražadatele u partnerské grantové agentury + název a kód projektu.
 • Deadline: 11. 4. 2018.
18. UK Primus

Individuální - do 8 let od ukončení Ph.D. Projekty potrvají 3 roky s možností prodloužení o další dva. Prostředky na financování projektu budou společně poskytovat Univerzita Karlova a fakulta či ústav, kde bude projet realizován.

17. RCM Fellowship pro vědce z ČR a SR na Univerzitě v Pittsburghu

Na výzkumnou stáž na Univerzitě v Pittsburghu v podzimním semestru 2018. Délka stáže je 3,5 měsíce (konec srpna až polovina prosince 2018) a vědec se musí do 3 měsíců od ukončení stáže vrátit zpět do Čech.

16. Japonsko – JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers 2018

Na stáže postdoků v Japonsku na rok 2018. Délka stáže je 12-24 měsíců, přičemž stáž musí být zahájena nejpozději 30. 11. 2018.

15. Stipendia francouzské vlády

Na doktorát pod dvojím vedením s francouzskou univerzitou, max. na 3 roky bez možnosti prodloužení. Studium v angličtině je možné.

 • Na 1 až 3 měsíční výzkumnou stáž do francouzské laboratoře. (Stáž musí být vykonána na univerzitě, výzkumném centru či v univerzitní nemocnici.)
 • žadatel musí mít ukončené univerzitní vzdělání (titul Mgr./Ing.).
 • Pokyny: http://studium.ifp.cz/cz/doktoranti/stipendia-francouzske-vlady
 • Deadline: 16. 03. 2018

Projekty je před podáním nutné nechat projednat Radou ÚŽFG!

 

DALŠÍ GRANTOVÉ A STIPENDIJNÍ ODKAZY

 

Pro bližší informace kontaktujte:

 • Mgr. Michal Schmoranz, tel.: 315 639 599, mobil: 777 468 683 e-mail: schmoranz@iapg.cas.cz; pracoviště Praha tel.: 267 090 505 – projektový manažer
 • Mgr. Michaela Lutišanová, tel.: 315 639 599, e-mail: lutisanova@iapg.cas.cz – projektový administrátor
 • Ing. Jaroslav Kalousek, tel.: 315 639 509 e-mail: kalousek@iapg.cas.cz – projektový ekonom